Ir a versión en castellano

Els ajuntaments de València, Alaquàs, Aldaia, Mislata i Xirivella han demanat en els últims mesos diverses millores en el projecte.

Compromís demana al ministeri que dirigeix Ábalos un replantejament del projecte per a donar-hi cabuda a la mobilitat sostenible i la integració urbana.

Xirivella, 5 març 2021

Ha tornat a passar. El Ministeri de Transports i Mobilitat ha adjudicat el contracte per a la redacció de dosprojectes per a millorar les connexions de la V-30 amb l’A-3 i una vegada més ho ha fet sense informar delsdetalls del projecte els ajuntaments afectats (València, Mislata, Alaquàs, Aldaia i Xirivella), tots els quals s’hanmanifestat recentment en contra d’este projecte tal com el planteja actualment el Ministeri que dirigix José LuisÁbalos.

Bàsicament la informació que reclama Compromís per Xirivella és si la redacció del projecte ara adjudicat,destinat a construir un segon pont, inclourà la realització del segon projecte de què parlava la resposta deDemarcació de Carreteres a les al·legacions que en el seu dia, en 2016, presentà l’Ajuntament de Xirivella: ésa dir el projecte per a executar les obres necessàries per a garantir el manteniment de l’entrada a Xirivella desde València. Recordem que en març de 2017 Xirivella es va manifestar massivament contra el tancament de l’entrada més important a Xirivella des de València i en favor d’un projecte que millorara la mobilitatsostenible.

L’altra informació que reclama Compromís és saber si el projecte inclourà millores substancials en mobilitat sostenible: un carril per a autobusos i altres vehicles d’alta ocupació (VAO) i un pas segur per a vianants,persones amb mobilitat reduïda i bicicletes que salve el riu i que connecte les dos parts de Xirivella. Igualmentconsideren que el procés s’ha de fer amb la màxima participació dels municipis afectats i del teixit associatiu ique ha d’estar integrat en el Pla de Mobilitat Metropolità (PMoMe) i en el Pla d’Acció Territorial Metropolità deValència (PATEVAL), que està elaborant la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Per estos motius, Compromís ha reclamat a la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Xirivella la convocatòria d’una reunió extraordinària i urgent de la Comissió Informativa Municipal d’Urbanisme, aixícom una reunió amb els interlocutors socials de Xirivella, en especial la Federació d’Associacions VeïnalsSilvel·la.

«Per descomptat, les nostres reclamacions aniran més enllà de l’Ajuntament de Xirivella i s’estendran alCongrés, a les Corts Valencianes i al Consell. De moment, a iniciativa de Compromís, els ajuntaments mésafectats ja s’han pronunciat en favor d’un replantejament del projecte. Nosaltres entenem la necessitat de millorar la connexió entre la V-30 i l’A-3 en direcció a Madrid, però rebutgem la proposta de fer-la per mitjà d’unaltre pont. Volem un projecte que tinga en compte la mobilitat de transport públic, vianants i ciclistes,compatible amb la renaturalització del nou llit del Túria i integrat en l’entorn i en els instruments d’ordenacióterritorial, que és just el que demanava el mateix Ábalos fa només quatre anys, quan estava en l’oposició», explica Ricard Barberà, portaveu de Compromís per Xirivella.


+INFO

ℹ️ Plec de prescripcions tècniques particulars per a la construcció del pont de connexió entre la V-30 i l’A-3

ℹ️ Resposta del Govern espanyol a les preguntes

 ℹ️ Preguntes registrades per Joan Baldoví (Congrés) al Govern espanyol

ℹ️ Preguntes registrades per Carles Mulet (Senat) al Govern espanyol

ℹ️ Preguntes de José Luis Ábalos (2017) al Govern espanyol

ℹ️ Resposta del Govern espanyol a José Luis Ábalos

ℹ️ Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de l’estudi informatiu de “Plataforma reservada per al transport públic entre València i Xirivella” 

 ℹ️ Què diu la premsa?
Nou HortaEl Periódico de AquíLevante-EMVHortanoticiasEl Periòdic.com

ℹ️ Intervenció del nostre portaveu, Ricard Barberà, en el ple ordinari de febrer: https://youtu.be/flp1PgqNMu0

ℹ️ Al·legacions presentades per l’Ajuntament

ℹ️ Resposta del Ministeri de Foment a les al·legacions

ℹ️ Avantprojecte de modificació de la V-30 al pas per Xirivella: Anàlisi de la proposta del Ministeri de Foment 

*****************

Compromís Xirivella pide una reunión urgente de la Comisión municipal de Urbanismo sobre el proyecto de conexión de la V-30 con la A-3

  • Los ayuntamientos de València, Alaquàs, Aldaia, Mislata y Xirivella han pedido en los últimos meses varias mejoras en el proyecto.
  • Compromís pide al ministerio que dirige Ábalos un replanteamiento del proyecto para dar cabida a la movilidad sostenible y la integración urbana.

Ha vuelto a pasar. El Ministerio de Transportes y Movilidad ha adjudicado el contrato para la redacción de dos proyectos para mejorar las conexiones de la V-30 con la A-3 y una vez más lo ha hecho sin informar de los detalles del proyecto a los ayuntamientos afectados (València, Mislata, Alaquàs, Aldaia y Xirivella), todos los cuales se han manifestado recientemente en contra de este proyecto tal como lo plantea actualmente el Ministerio que dirige José Luis Ábalos.

Básicamente la información que reclama Compromís por Xirivella es si la redacción del proyecto ahora adjudicado, destinado a construir un segundo puente, incluirá la realización del segundo proyecto de que hablaba la respuesta de Demarcación de Carreteras a las alegaciones que en su día, en 2016, presentó el Ayuntamiento de Xirivella: es decir el proyecto para ejecutar las obras necesarias para garantizar el mantenimiento de la entrada en Xirivella desde València. Recordemos que en marzo de 2017 Xirivella se manifestó masivamente contra el cierre de la entrada más importante de Xirivella desde València y en favor de un proyecto que mejorara la movilidad sostenible.

La otra información que reclama Compromís es saber si el proyecto incluirá mejoras sustanciales en movilidad sostenible: un carril para autobuses y otros vehículos de alta ocupación (VAO) y un paso seguro para peatones, personas con movilidad reducida y bicicletas que salve el río y que conecte las dos partes de Xirivella. Igualmente consideran que el proceso se tiene que hacer con la máxima participación de los municipios afectados y del tejido asociativo y que tiene que estar integrado en el Plan de Movilidad Metropolitano (PMoMe) y en el Plan de Acción Territorial Metropolitano de València (PATEVAL), que está elaborando la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

Por estos motivos, Compromís ha reclamado a la regidora de Urbanismo del Ayuntamiento de Xirivella la convocatoria de una reunión extraordinaria y urgente de la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, así como una reunión con los interlocutores sociales de Xirivella, en especial la Federació d’Associacions Veïnals Silvel·la.

«Por supuesto, nuestras reclamaciones irán más allá del Ayuntamiento de Xirivella y se extenderán al Congreso, a las Corts Valencianes y al Consell. De momento, a iniciativa de Compromís, los ayuntamientos más afectados ya se han pronunciado en favor de un replanteamiento del proyecto. Nosotros entendemos la necesidad de mejorar la conexión entre la V-30 y la A-3 en dirección a Madrid, pero rechazamos la propuesta de hacerla por medio de otro puente. Queremos un proyecto que tenga en cuenta la movilidad de transporte público, peatones y ciclistas, compatible con la renaturalización del nuevo cauce del Turia e integrado en el entorno y en los instrumentos de ordenación territorial, que es justo lo que pedía el propio Ábalos hace solo cuatro años, cuando estaba en la oposición», explica Ricard Barberà, portavoz de Compromís por Xirivella.

+INFO

ℹ️ Pliego de prescripciones técnicas particulares para la construcción del puente de conexión entre la V-30 y la A-3

 ℹ️ Respuesta del Gobierno español a las preguntas

 ℹ️ Preguntas registradas por Joan Baldoví (Congreso) al Gobierno español

 ℹ️ Preguntas registradas por Carles Mulet (Senado) al Gobierno español

 ℹ️ Preguntas de José Luis Ábalos (2017) al Gobierno español

ℹ️  Resposta del Govern espanyol a José Luis Ábalos

ℹ️ Pliego de prescripciones técnicas para la redacción del estudio informativo de “Plataforma reservada para el transporte público entre València y Xirivella”

ℹ️ ¿Qué dice la prensa?
Nou HortaEl Periódico de AquíLevante-EMVHortanoticiasEl Periòdic.com

ℹ️ Intervención de nuestro portavoz, Ricard Barberà, en el pleno ordinario de febrero: https://youtu.be/flp1PgqNMu0

 ℹ️ Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento

 ℹ️ Respuesta del Ministerio de Fomento a las alegaciones

Compromís Xirivella demana una reunió urgent de la Comissió municipal d’Urbanisme sobre el projecte de connexió de la V-30 amb l’A-3

  • Els ajuntaments de València, Alaquàs, Aldaia, Mislata i Xirivella han demanat en els últims mesos diverses millores en el projecte.
  • Compromís demana al ministeri que dirigeix Ábalos un replantejament del projecte per a donar-hi cabuda a la mobilitat sostenible i la integració urbana.

Xirivella, 5 març 2021

Ha tornat a passar. El Ministeri de Transports i Mobilitat ha adjudicat el contracte per a la redacció de dosprojectes per a millorar les connexions de la V-30 amb l’A-3 i una vegada més ho ha fet sense informar delsdetalls del projecte els ajuntaments afectats (València, Mislata, Alaquàs, Aldaia i Xirivella), tots els quals s’hanmanifestat recentment en contra d’este projecte tal com el planteja actualment el Ministeri que dirigix José LuisÁbalos.

Bàsicament la informació que reclama Compromís per Xirivella és si la redacció del projecte ara adjudicat,destinat a construir un segon pont, inclourà la realització del segon projecte de què parlava la resposta deDemarcació de Carreteres a les al·legacions que en el seu dia, en 2016, presentà l’Ajuntament de Xirivella: ésa dir el projecte per a executar les obres necessàries per a garantir el manteniment de l’entrada a Xirivella desde València. Recordem que en març de 2017 Xirivella es va manifestar massivament contra el tancament de l’entrada més important a Xirivella des de València i en favor d’un projecte que millorara la mobilitatsostenible.

L’altra informació que reclama Compromís és saber si el projecte inclourà millores substancials en mobilitat sostenible: un carril per a autobusos i altres vehicles d’alta ocupació (VAO) i un pas segur per a vianants,persones amb mobilitat reduïda i bicicletes que salve el riu i que connecte les dos parts de Xirivella. Igualmentconsideren que el procés s’ha de fer amb la màxima participació dels municipis afectats i del teixit associatiu ique ha d’estar integrat en el Pla de Mobilitat Metropolità (PMoMe) i en el Pla d’Acció Territorial Metropolità deValència (PATEVAL), que està elaborant la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Per estos motius, Compromís ha reclamat a la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Xirivella la convocatòria d’una reunió extraordinària i urgent de la Comissió Informativa Municipal d’Urbanisme, aixícom una reunió amb els interlocutors socials de Xirivella, en especial la Federació d’Associacions VeïnalsSilvel·la.

«Per descomptat, les nostres reclamacions aniran més enllà de l’Ajuntament de Xirivella i s’estendran alCongrés, a les Corts Valencianes i al Consell. De moment, a iniciativa de Compromís, els ajuntaments mésafectats ja s’han pronunciat en favor d’un replantejament del projecte. Nosaltres entenem la necessitat de millorar la connexió entre la V-30 i l’A-3 en direcció a Madrid, però rebutgem la proposta de fer-la per mitjà d’unaltre pont. Volem un projecte que tinga en compte la mobilitat de transport públic, vianants i ciclistes,compatible amb la renaturalització del nou llit del Túria i integrat en l’entorn i en els instruments d’ordenacióterritorial, que és just el que demanava el mateix Ábalos fa només quatre anys, quan estava en l’oposició», explica Ricard Barberà, portaveu de Compromís per Xirivella.


+INFO

ℹ️ Plec de prescripcions tècniques particulars per a la construcció del pont de connexió entre la V-30 i l’A-3

ℹ️ Resposta del Govern espanyol a les preguntes

 ℹ️ Preguntes registrades per Joan Baldoví (Congrés) al Govern espanyol

ℹ️ Preguntes registrades per Carles Mulet (Senat) al Govern espanyol

ℹ️ Preguntes de José Luis Ábalos (2017) al Govern espanyol

ℹ️ Resposta del Govern espanyol a José Luis Ábalos

ℹ️ Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de l’estudi informatiu de “Plataforma reservada per al transport públic entre València i Xirivella” 

 ℹ️ Què diu la premsa?
Nou HortaEl Periódico de AquíLevante-EMVHortanoticiasEl Periòdic.com

ℹ️ Intervenció del nostre portaveu, Ricard Barberà, en el ple ordinari de febrer: https://youtu.be/flp1PgqNMu0

ℹ️ Al·legacions presentades per l’Ajuntament

ℹ️ Resposta del Ministeri de Foment a les al·legacions

ℹ️ Avantprojecte de modificació de la V-30 al pas per Xirivella: Anàlisi de la proposta del Ministeri de Foment 

*****************

Compromís Xirivella pide una reunión urgente de la Comisión municipal de Urbanismo sobre el proyecto de conexión de la V-30 con la A-3

Versión en castellano
  • Los ayuntamientos de València, Alaquàs, Aldaia, Mislata y Xirivella han pedido en los últimos meses varias mejoras en el proyecto.
  • Compromís pide al ministerio que dirige Ábalos un replanteamiento del proyecto para dar cabida a la movilidad sostenible y la integración urbana.

Ha vuelto a pasar. El Ministerio de Transportes y Movilidad ha adjudicado el contrato para la redacción de dos proyectos para mejorar las conexiones de la V-30 con la A-3 y una vez más lo ha hecho sin informar de los detalles del proyecto a los ayuntamientos afectados (València, Mislata, Alaquàs, Aldaia y Xirivella), todos los cuales se han manifestado recientemente en contra de este proyecto tal como lo plantea actualmente el Ministerio que dirige José Luis Ábalos.

Básicamente la información que reclama Compromís por Xirivella es si la redacción del proyecto ahora adjudicado, destinado a construir un segundo puente, incluirá la realización del segundo proyecto de que hablaba la respuesta de Demarcación de Carreteras a las alegaciones que en su día, en 2016, presentó el Ayuntamiento de Xirivella: es decir el proyecto para ejecutar las obras necesarias para garantizar el mantenimiento de la entrada en Xirivella desde València. Recordemos que en marzo de 2017 Xirivella se manifestó masivamente contra el cierre de la entrada más importante de Xirivella desde València y en favor de un proyecto que mejorara la movilidad sostenible.

La otra información que reclama Compromís es saber si el proyecto incluirá mejoras sustanciales en movilidad sostenible: un carril para autobuses y otros vehículos de alta ocupación (VAO) y un paso seguro para peatones, personas con movilidad reducida y bicicletas que salve el río y que conecte las dos partes de Xirivella. Igualmente consideran que el proceso se tiene que hacer con la máxima participación de los municipios afectados y del tejido asociativo y que tiene que estar integrado en el Plan de Movilidad Metropolitano (PMoMe) y en el Plan de Acción Territorial Metropolitano de València (PATEVAL), que está elaborando la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

Por estos motivos, Compromís ha reclamado a la regidora de Urbanismo del Ayuntamiento de Xirivella la convocatoria de una reunión extraordinaria y urgente de la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, así como una reunión con los interlocutores sociales de Xirivella, en especial la Federació d’Associacions Veïnals Silvel·la.

«Por supuesto, nuestras reclamaciones irán más allá del Ayuntamiento de Xirivella y se extenderán al Congreso, a las Corts Valencianes y al Consell. De momento, a iniciativa de Compromís, los ayuntamientos más afectados ya se han pronunciado en favor de un replanteamiento del proyecto. Nosotros entendemos la necesidad de mejorar la conexión entre la V-30 y la A-3 en dirección a Madrid, pero rechazamos la propuesta de hacerla por medio de otro puente. Queremos un proyecto que tenga en cuenta la movilidad de transporte público, peatones y ciclistas, compatible con la renaturalización del nuevo cauce del Turia e integrado en el entorno y en los instrumentos de ordenación territorial, que es justo lo que pedía el propio Ábalos hace solo cuatro años, cuando estaba en la oposición», explica Ricard Barberà, portavoz de Compromís por Xirivella.

+INFO

ℹ️ Pliego de prescripciones técnicas particulares para la construcción del puente de conexión entre la V-30 y la A-3

 ℹ️ Respuesta del Gobierno español a las preguntas

 ℹ️ Preguntas registradas por Joan Baldoví (Congreso) al Gobierno español

 ℹ️ Preguntas registradas por Carles Mulet (Senado) al Gobierno español

 ℹ️ Preguntas de José Luis Ábalos (2017) al Gobierno español

ℹ️  Resposta del Govern espanyol a José Luis Ábalos

ℹ️ Pliego de prescripciones técnicas para la redacción del estudio informativo de “Plataforma reservada para el transporte público entre València y Xirivella”

ℹ️ ¿Qué dice la prensa?
Nou HortaEl Periódico de AquíLevante-EMVHortanoticiasEl Periòdic.com

ℹ️ Intervención de nuestro portavoz, Ricard Barberà, en el pleno ordinario de febrero: https://youtu.be/flp1PgqNMu0

 ℹ️ Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento

 ℹ️ Respuesta del Ministerio de Fomento a las alegaciones

 ℹ️ Anteproyecto de modificación de la V-30 al paso por Xirivella: Análisis de la propuesta del Ministerio de Fomento