MOCIÓ APLICACIÓ DE CRITERIS DE TRANSPARÈNCIA

Ricard Barberà Guillem, portaveu del Grup Polític Municipal Compromís a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu debat i votació en el Ple la present moció.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La democràcia no es limita a l’elecció de representants cada quatre anys, sinó que comporta la participació activa de la ciutadania en la vida social, econòmica i política. El bon govern de les institucions públiques requereix la generació d’unes relacions de confiança entre la societat i els seus representants, basades en la transparència i el respecte.

La informació és imprescindible perquè les persones ens formem una opinió fonamentada sobre quines són les millors opcions a l’hora d’assignar els recursos, sempre limitats, dels quals disposem per a millorar el benestar del conjunt de la població i es puga dur a terme un debat racional i fructífer.

A més, la transparència en les actuacions de l’administració pública és el millor antídot contra la corrupció, perquè permet detectar si les persones que controlen els mecanismes del govern els utilitzen efectivament per al bé de la majoria o, aprofitant la seua situació, actuen en benefici de particulars o d’organitzacions polítiques i econòmiques, que obtenen així avantatges i privilegis inadmissibles en una democràcia avançada. Quanta més corrupció patix una societat, més endarrerida i injusta és. Cal, per tant, posar tots els mitjans i tota l’energia per desterrar-la. Algunes organitzacions han encapçalat en tot el món la denúncia i la lluita contra la corrupció i a favor de la transparència. La més destacada és Transparency International, però estan sorgint diferents iniciatives en molts àmbits diferents en la mateixa direcció.

A més, cada vegada són més les entitats, tant administracions com empreses, que apliquen criteris de transparència perquè han arribat al convenciment que milloren l’eficiència de l’organització en sotmetre-la a la crítica informada de ciutadans i clients.

En el cas dels municipis, la necessitat de transparència és encara més evident, perquè es tracta de l’administració més pròxima i més accessible a la ciutadania. Grans i xicotets ajuntaments incorporen cada any mesures en la seua gestió que faciliten el control per part de la societat de la seua activitat.

Per tot això, en nom del GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS DE XIRIVELLA propose els següents punts d’acord:

PROPOSTA D’ACORD

1) L’Ajuntament de Xirivella es compromet a aplicar criteris de transparència en tota la seua gestió.

2) L’Ajuntament proporcionarà i difondrà informació veraç i objectiva sobre la seua

activitat en tots els àmbits:

 1. Informació sobre la corporació municipal.
 2. Relacions amb la ciutadania.
 3. Situació econòmica i financera del municipi, incloent els següents punts:
  1. Criteris d’elaboració, aprovació i compliment del pressupost municipal.
  2. Ingressos i despeses del municipi.
  3. Estat i evolució del deute.
  4. Subvencions i concessions.
  5. Contractacions de personal i de serveis.
  6. Actuacions en matèria d’urbanisme i obres públiques.
  7. Informació estadística de la qual dispose la Corporació.

3) El web de l’Ajuntament disposarà d’una pàgina especialment dedicada a facilitar tota aquesta informació, mitjançant enllaços actualitzats. Aquesta pàgina entraria en funcionament el mes aviat possible, i com a màxim en el primer trimestre de 2013,

4) Per tal d’avaluar el compliment dels compromisos de transparència, l’Ajuntament es compromet a complir els criteris de l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) establits per Transparency International – España , tal i com ja fan actualment un gran nombre de consistoris de tot l’Estat Espanyol. Detallem en document annex el criteris d’aquesta ONG per a 2012 i que serien aquells en els quals es concretarien els àmbits enumerats al punt 2 d’aquesta proposta d’acord i dels que es donaria comptes en la pàgina web esmentada al punt 3. Abans que concloga la legislatura en l’esmentada pàgina web es donaria informació de tots els criteris esmentats en l’annex.

5) Durant el primer trimestre de cada any es publicarà l’avaluació de l’exercici anterior i es durà al Plenari per a la seua anàlisi i discussió i, si s’escau, fer les propostes de millora pertinents per part de tots els grups municipals.

Xirivella, 23 d’octubre de  2012

Ricard Barberà Guillem

Portaveu Grup Municipal Compromís

Ací podeu vore l’Índex de transparència dels Ajuntaments elaborat per Transparency Internacional España