Ir a versión en castellano

Ricard Barberà Guillem, portaveu del Grup Municipal Compromís de l’Ajuntament de Xirivella presenta al ple de Xirivella la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Butlletí Oficial de l’Estat número 10, de l’11 de gener de 1979, pàg. 658 i 659 recollia la modificació de la Llei 77/1978, de 28 de desembre, de modificació de la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social i del seu reglament. Amb aquesta modificació restava despenalitzada l’homosexualitat a l’Estat espanyol, si bé l’entrada en vigor seria posterior, justament el 31 de gener del mateix any.

Malgrat els canvis socials i legislatius que al nostre país han culminat amb la sentència del Tribunal Constitucional reconeixent el ple dret al matrimoni entre els ciutadans del mateix sexe, l’homofòbia continua present en nombrosos sectors de la nostra societat.

Tant per respecte a la memòria dels represaliats per la seua “dissidència” sexual o de gènere, com per la necessitat eticocívica de prestar atenció a les seqüeles d’intolerància que encara podem detectar en el dia a dia, no volem oblidar totes les persones que van tindre la desgràcia de viure la seua homosexualitat durant la dictadura franquista. És per això que demanem una especial atenció al col·lectiu LGTB de la tercera edat. És, d’altra banda, fonamental, recordar a la societat civil en general, i a les administracions públiques en particular, l’especificitat de les persones LGTB de la tercera edat.

Perquè, encara que semble mentida, els gais també ens fem grans i amb l’arribada de la plena maduresa, les nostres necessitats canvien. En aquest sentit, hem d’aconseguir un tracte igualitari en el sistema sanitari del qual puguem gaudir sense cap tipus de discriminació, amb els mateixos drets que la resta dels nostres conciutadans en una sanitat pública.

Volem llançar una aposta per la joventut, una joventut que corre el risc de ser absorbida pels valors de l’oferta i la demanda, una joventut en què continuen sent reals els casos de bullying homofòbic. A aquests adolescents LGTB cal prestar també la deguda atenció educativa en la diversitat que representen.

Volem una ètica que forme la nostra joventut en els elements teòrics i pràctics de convivència, que inclouen un coneixement bàsic de la diversitat humana. No volem una ètica com a “alternativa a la religió”, que ens faça tornar a èpoques inclús anteriors a la mateixa Llei de Perillositat, l’abolició de la qual hui celebrem. El dret a saber els assisteix a tots ells i el dret a ser respectats no ha de ser una assignatura, sinó que hauria de començar a estar recollit en els reglaments dels propis centres educatius.

Volem llançar un missatge que active les consciències adormides, les sensibilitats espantades. El respecte a la diversitat, el projecte dels Drets Humans, fins i tot el desenvolupament de la nostra democràcia, són projectes en contínua evolució i creixement. És com anar en bici costera amunt, qualsevol despiste ens faria retrocedir a nivells d’inhumanitat que han de quedar en una memòria crítica i formativa per al futur.

Per tot això,

DEMANE

– Que onege la bandera de l’arc de Sant Martí a la façana de l’ajuntament de Xirivella durant tot el mes de juny de 2013 amb el doble objectiu de donar suport simbòlic, per part del consistori, als canvis socials reclamats en l’actualitat per les persones LGTB i reconèixer el patiment i la lluita social d’aquelles persones que varen ser afectades per la Llei de perillositat i rehabilitació social.

– Que el consistori organitze, com a mínim, una activitat cultural (exposició fotogràfica, cinefòrum…) en col·laboració amb les associacions LGTB amb seu al municipi, que informe, commemore i pose en valor la fita històrica que hui celebrem i tot el que ha representat per a la nostra societat.

Ricard Barberà Guillem

Xirivella, 31 de gener de 2013

 

 

VOTACIÓ

A favor:

Compromís, PP

Abstencions

PSOE, EU

Resultat

Aprobada la moción por mayoría

 

 

Versión en castellano

Ricard Barberà Guillem, portavoz del Grupo Municipal Compromís del Ayuntamiento de Xirivella presenta al pleno de Xirivella la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Boletín Oficial del Estado número 10, de l’11 de enero de 1979, pàg. 658 y 659 recogía la modificación de la Ley 77/1978, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y de su reglamento. Con esta modificación quedaba despenalizada la homosexualidad en el Estado español, si bien la entrada en vigor sería posterior, justamente el 31 de enero del mismo año.

A pesar de los cambios sociales y legislativos que en nuestro país han culminado con la sentencia del Tribunal Constitucional reconociendo el pleno derecho al matrimonio entre los ciudadanos del mismo sexo, la homofobia continúa presente en numerosos sectores de nuestra sociedad.

Tanto por respeto a la memoria de los represaliados por su “disidencia” sexual o de género, como por la necesidad eticocívica de prestar atención a las secuelas de intolerancia que aún podemos detectar en el día a día, no queremos olvidar todas las personas que tuvieron la desgracia de vivir su homosexualidad durante la dictadura franquista. Es por eso que pedimos una especial atención al colectivo LGTB de la tercera edad. Es, por otro lado, fundamental, recordar a la sociedad civil en general, y a las administraciones públicas en particular, la especificidad de las personas LGTB de la tercera edad.

Porque, aunque parezca mentira, los gays también nos hacemos grandes y con la llegada de la plena madurez, nuestras necesidades cambian. En este sentido, debemos conseguir un trato igualitario en el sistema sanitario del que podamos disfrutar sin ningún tipo de discriminación, con los mismos derechos que el resto de nuestros conciudadanos en una sanidad pública.

Queremos lanzar una apuesta por la juventud, una juventud que corre el riesgo de ser absorbida por los valores de la oferta y la demanda, una juventud en que continúan siendo reales los casos de bullying homofóbico. A estos adolescentes LGTB hay que prestar también la debida atención educativa en la diversidad que representan.

Queremos una ética que forme a nuestra juventud en los elementos teóricos y prácticos de convivencia, que incluyen un conocimiento básico de la diversidad humana. No queremos una ética como “alternativa a la religión”, que nos haga volver a épocas incluso anteriores a la misma Ley de Peligrosidad, cuya abolición hoy celebramos. El derecho a saber los asiste a todos ellos y el derecho a ser respetados no debe ser una asignatura, sino que debería empezar a estar recogido en los reglamentos de los propios centros educativos.

Queremos lanzar un mensaje que active las conciencias dormidas, las sensibilidades atemorizadas. El respecto a la diversidad, el proyecto de los Derechos Humanos, incluso el desarrollo de nuestra democracia, son proyectos en continua evolución y crecimiento. Es como ir en bici cuesta arriba, cualquier despiste nos haría retroceder a niveles de inhumanidad que deben quedar en una memoria crítica y formativa para el futuro.

Por todo eso,

SOLICITO

—Que ondee la bandera del arcoiris en la fachada del ayuntamiento de Xirivella durante todo el mes de junio de 2013 con el doble objetivo de dar apoyo simbólico, por parte del consistorio, a los cambios sociales reclamados en la actualidad por las personas LGTB y reconocer el sufrimiento y la lucha social de aquellas personas que se vieron afectadas por la Ley de peligrosidad y rehabilitación social.

—Que el consistorio organice, como mínimo, una actividad cultural (exposición fotográfica, cine-fórum…) en colaboración con las asociaciones LGTB con sede en el municipio, que informe, conmemore y ponga en valor el hito histórico que hoy celebramos y todo lo que ha representado para nuestra sociedad.

Ricard Barberà Guillem

Xirivella, 31 de enero de 2013

VOTACIÓN

A favor:

Compromís, PP

Abstenciones

PSOE, EU

Resultado

Aprobada la moción por mayoría