Ir a versión en castellano

Josep Soriano Martínez, portaveu del Grup Municipal Socialista, Joan Antoni Pérez i Domènech, portaveu del Grup Municipal Esquerra Unida, i Ricard Barberà Guillem, portaveu del Grup Municipal Compromís  de l’ajuntament de Xirivella, a instància de la Plataforma dels Afectats per les Hipoteques (PAH), presenten al Ple la MOCIÓ següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La difícil situació que travessa l’economia espanyola: recessió, augment de la desocupació i la precarietat laboral, reducció de salaris i pèrdua del poder adquisitiu de gran part de la població i disminució de la protecció social, està generant situacions d’exclusió social, pobresa i, en el millor dels casos, de gran dificultat per a molts dels ciutadans que van contraure préstecs, fonamentalment amb garantia hipotecària, en l’etapa prèvia de creixement econòmic basat en gran part en l’anomenada “bambolla immobiliària”.

Aquesta crisi econòmica ha posat més en evidència el desequilibri dels procediments d’execució hipotecària vigents a Espanya i la utilització abusiva de certs aspectes processals no prou regulats o regulats d’una manera ineficaç. Els procediments d’execució en cas d’impagament de deute dinerari són desequilibradament i desproporcionadament severs en la conclusió per adjudicació del bé hipotecat per al pagament del deute. Anteriors reformes, que van intentar pal·liar aquesta situació, s’han revelat ineficaces o insuficients perquè no han abordat d’una manera profunda el desequilibri existent en l’ordenament jurídic espanyol entre la posició del deutor i la del creditor. El resultat actual són milers de ciutadans que es veuen desposseïts de la seua vivenda familiar.

Però no estem parlant només de la pèrdua d’una vivenda per a les persones, amb tot el que això suposa, sinó també d’una condemna financera per a tota la vida.

Es tracta d’una situació profundament injusta. Per descomptat és necessari reaccionar per a evitar que totes les conseqüències de la crisi recaiguen sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, i en canvi, les entitats financeres, que són una part responsable d’aquesta crisi en gran manera i sobre les quals El Govern ha plantejat un rescat amb diners públics, mantinguen la seua posició de força en l’execució hipotecària el resultat de la qual és la pèrdua de la vivenda per a milers de famílies.

Davant d’aquesta situació i coincidint àmpliament amb les diverses Plataformes de Stop Desnonaments, considerem com una violació sistemàtica dels drets fonamentals de les persones les execucions hipotecàries massives instades per les entitats financeres que únicament defensen els seus interessos, sense importar-los que molts veïns del nostre municipi viuen amb la permanent angoixa de veure’s en el carrer condemnats a un futur d’incertesa i desemparament.

D’altra banda, el dictamen emès per Jualiane Kokott, advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, informa que els procediments massius d’execució hipotecària no garanteixen el dret a la tutela judicial efectiva dels afectats, i que la sentència que dictarà el tribunal europeu serà aplicable directament en tots els estats membres.

La solució aportada fins al moment pel govern no és vàlida i per això rebutgem el Reial Decret sobre desnonaments, ja que no soluciona el problema en la seua dimensió real, en quedar excloses de les mesures milers de persones que continuaran patint igual que ara la seua dramàtica situació.

Per això, elevem al ple la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. Exigir la modificació urgent de la llei hipotecària, i de totes les lleis o reglaments que hi estiguen en connexió sobre aquesta qüestió, que almenys contemplarà la dació en pagament, el lloguer social i la seua política d’aplicació dels interessos de demora, i la paralització de tots els processos de desnonaments que afecten la vivenda habitual en casos d’insolvència sobrevinguda fins que no es materialitze l’entrada en vigor d’una nova llei pel procediment d’urgència.

2. Exigir a totes les entitats financeres amb sucursal en el municipi la suspensió immediata de qualsevol procés de desdonament, per insolvència sobrevinguda, de la vivenda habitual en el nostre terme, tant siga de propietat privada com en lloguer, i això com a suport al dret a la vivenda dels ciutadans.

3. Instar el Govern Municipal que, en funció de l’actitud i les decisions de les entitats financeres adopten sobre els desnonaments, es revisen les relacions econòmiques, institucionals i de col·laboració amb cada una d’elles, arribant inclús a la retirada dels fons municipals, i informar els funcionaris de la possibilitat del cobrament de les seues nòmines en distinta entitat financera que no realitze les pràctiques denunciades. Publicar en la web Municipal totes les dades  de les entitats socialment compromeses que hagen paralitzat els desnonaments de vivendes radicades en el terme municipal .

4. Negar des del govern local la participació de la policia local en els processos de desnonaments i defendre aquells treballadors i treballadores que es neguen a participar-hi.

5. Demanar al Govern de la Generalitat Valenciana que millore i/o pose en marxa el servei de Mediació Hipotecària alhora que reforça la seua aposta per la política de lloguer social com a mesura pal·liativa de cara a les famílies que es veuen expulsades de la seua vivenda habitual

6. Demanar a la Diputació que col·labore amb el Govern autonòmic en aquesta direcció, reforçant la coordinació i l’ampliació de les despeses socials dirigides a pal·liar problemes de vivenda.

7. Crear una comissió mixta Ajuntament i Plataforma, 15M, AAVV i la resta d’agents socials, per a buscar alternatives a les famílies afectades per desnonaments i estudiar alternatives que puguen, dins del marc competencial municipal, alleujar el patiment dels afectats pels desnonaments i de totes aquelles persones i famílies que es troben en pitjor situació econòmica i social. Entre altres qüestions abordarà les següents:

a)     Creació d’una oficina per a orientar legalment les persones del municipi que tinguen problemes per a fer front al pagament dels compromisos adquirits per la compra de la seua vivenda, que a més mitjance amb les entitats financeres.

b)    Estudi dels recursos d’ús residencial de titularitat municipal que pogueren donar resposta a les necessitats de les famílies del municipi desnonats

c)     Establir negociacions amb els bancs perquè els parcs de vivendes en el seu poder com a conseqüència dels desnonaments es posen a disposició de la ciutadania amb especial consideració a les famílies desnonades, amb un lloguer social d’acord amb els ingressos de les persones que componen la unitat familiar

d)    Establir plans personalitzats d’impostos en funció de la situació de cada família en risc de desdonament

e)     Treballar en un pla especial d’ajudes socials: alimentació, ajudes de lloguer, beques de menjador, llibres i material escolar, entre altres ajudes d’urgència

f)     Dur a terme la reducció màxima de la quota tributària de l’impost de plusvàlua per a les persones afectades que patisquen la pèrdua de la seua vivenda en subhasta i per a aquelles persones que aconseguisquen la dació de la seua vivenda en recompensa del deute, en aquells supòsits que la llei ho permeta i atenent a l’article 24.4 del Text refós de la Llei d’Hisendes locals atenent al criteri de “capacitat econòmica dels subjectes obligats”. En cas que aquesta reducció no abaste el 100 %, permetre l’ajornament del pagament durant el màxim temps possible. Passat aqueix temps, tornar a avaluar la situació econòmica de la unitat familiar, i d’acord amb ella, plantejar el pagament  o l’exempció definitiva.

g)     Que l’Ajuntament de Xirivella exigisca el compliment de les obligacions legals al nou titular de les vivendes desnonades.

h)    Traslladar  la present MOCIÓ als grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat Valenciana, als Grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a la Delegació del Govern de València, a la Federació de Municipis i províncies, als Mitjans de comunicació habituals de la nostra Comunitat, i la col·locació de forma íntegra en el tauler d’anuncis i en la pàgina Web municipal.

Xirivella, 24 de gener de 2013

Josep Soriano Martínez, portaveu Pspv-Psoe de Xirivella

Joan Antoni Pérez Reverte, portaveu d’EU Xirivella

Ricard Barberà Guillem, portaveu de Compromís de Xirivella

VOTACIÓ Després d’uns minuts de leliberació, i d’acord amb els representants de la PAH presents en el ple, s’acorda votar la proposta d’estudiar la moció  durant el mes de febrer i tornar a debatre-la en el pròxim ple.

A favor: PP, PSOE, Compromís
Abstenció EU
Resultat: Aprovada la moció per majoria

Versión en castellano

Josep Soriano Martínez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, Joan Antoni Pérez i Domènech, portavoz del Grupo Municipal Esquerra Unida, i Ricard Barberà Guillem, portavoz del Grupo Municipal Compromís  de l’Ajuntament de Xirivella,a instancia de la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas (PAH), presentan al Pleno la MOCIÓN siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La difícil situación que atraviesa la economía española: recesión, aumento del desempleo y la precariedad laboral, reducción de salarios y pérdida del poder adquisitivo de gran parte de la población y disminución de la protección social, está generando situaciones de exclusión social, pobreza y, en el mejor de los casos, de gran dificultad para muchos de los ciudadanos que contrajeron préstamos, fundamentalmente con garantía hipotecaria, en la etapa previa de crecimiento económico basado en gran parte en la llamada “burbuja inmobiliaria”.

Esta crisis económica ha puesto más en evidencia el desequilibrio de los procedimientos de ejecución hipotecaria vigentes en España y la utilización abusiva de ciertos aspectos procesales no suficientemente regulados o regulados de una manera ineficaz. Los procedimientos de ejecución en caso de impago de deuda dineraria son desequilibrados y desproporcionadamente severos en la conclusión por adjudicación del bien hipotecado para el pago de la deuda. Anteriores reformas, que intentaron paliar esa situación, se han revelado ineficaces o insuficientes porque no han abordado de una manera profunda el desequilibrio existente en el ordenamiento jurídico español entre la posición del deudor y la del acreedor. El resultado actual son miles de ciudadanos  que se ven despojados de su vivienda familiar.

Pero no estamos hablando sólo de la pérdida de una vivienda para las personas, con todo lo que eso supone, sino también de una condena financiera de por vida.

Se trata de una situación profundamente injusta. Desde luego es necesario reaccionar para evitar que todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, y en cambio, las entidades financieras, que son una parte responsable de esta crisis en buena medida y sobre las que el Gobierno ha planteado un rescate con dinero público, mantengan su posición de fuerza en la ejecución hipotecaria cuyo resultado es la pérdida de la vivienda para miles de familias.

Ante esta situación y coincidiendo ampliamente con las diversas Plataformas de Stop Desahucios, consideramos como una violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas las ejecuciones hipotecarias masivas instadas por las entidades financieras que únicamente defienden sus intereses, sin importarles que muchos vecinos de nuestro municipio viven con la permanente angustia de verse en la calle condenados a un futuro de incertidumbre y desamparo.

Por otro lado, el dictamen emitido por Jualiane Kokott, abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, informa que los procedimientos masivos de ejecución hipotecaria no garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados, y que la sentencia que dictará el tribunal europeo será de aplicación directa en todos los estados miembros.

La solución aportada hasta el momento por el gobierno no es válida por lo que rechazamos el Real Decreto sobre desahucios  ya que no soluciona el problema en su dimensión real, al quedar excluidas de las medidas miles de personas que van a seguir sufriendo igual que ahora su dramática situación.

Por ello, elevamos al pleno la siguiente propuesta de

PROPUESTA DE ACUERDO

1. Exigir la modificación urgente de la ley hipotecaria, y de cuantas leyes o reglamentos estén en conexión con ella sobre esta cuestión, que al menos contemplará la dación en pago, el alquiler social y su política de aplicación de los intereses de demora, y la paralización  de todos los procesos de desahucios que afecten a la vivienda habitual en casos de insolvencia sobrevenida hasta que no se materialice la entrada en vigor de una nueva ley por el procedimiento de urgencia.

2. Exigir a todas las entidades financieras con sucursal en el municipio la suspensión inmediata de cualquier proceso de desahucio, por insolvencia sobrevenida, de la vivienda habitual en nuestro término, tanto sea de propiedad privada como en alquiler, y ello como apoyo al derecho a la vivienda de los ciudadanos.

3.  Instar al Gobierno Municipal a que, en función de la actitud y las decisiones de las entidades financieras adopten sobre los desahucios, se revisen las relaciones económicas , institucionales y de colaboración con cada una de ellas, llegando incluso a la retirada de los fondos municipales, e informar a los funcionarios la posibilidad del cobro de sus nóminas en distinta entidad financiera que no realice las prácticas denunciadas. Publicar en la web Municipal  todos los datos  de las entidades socialmente comprometidas  que hayan paralizado los desahucios de viviendas radicadas  en el término municipal .

4. Negar desde el gobierno local la participación de la policía local en los procesos de desahucios y defender a aquellos trabajadores y trabajadoras que se nieguen a participar en ellos.

5. Pedir al Gobierno de la Generalitat Valenciana que mejore y/o ponga en marcha el servicio de Mediación Hipotecaria al mismo tiempo que refuerza su apuesta por la política de alquiler social como medida paliativa de cara a las familias que se ven expulsadas de su vivienda habitual

6. Pedir a la Diputación que colabore con el Gobierno autonómico en esta dirección , reforzando la coordinación y la ampliación del gasto social dirigido a paliar problemas de vivienda.

7. Crear una comisión mixta Ayuntamiento y Plataforma, 15M, AAVV y demás agentes sociales, para buscar alternativas a las familias afectadas por desahucios y estudiar alternativas que puedan, dentro del marco competencial municipal, aliviar el sufrimiento de los afectados por los desahucios y de todas aquellas personas y familias que se encuentran en peor situación económica y social . Entre otras cuestiones abordaran las siguientes:

a)     Creación de una oficina para orientar legalmente a las personas del municipio que tengan problemas para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos por la compra de su vivienda, que además intermedie con las entidades financieras.

b)    Estudio de los recursos de uso residencial de titularidad municipal que pudieran dar respuesta a las necesidades de las familias del municipio desahuciados

c)     Establecer negociaciones con los bancos para que los parques de viviendas en poder de los mismos como consecuencia de los desahucios se pongan a disposición de la ciudadanía con especial consideración a las familias desahuciadas, con un alquiler social acorde a los ingresos de las personas que componen la unidad familiar

d)    Establecer planes personalizados de impuestos en función de la situación de cada familia en riesgo de desahucio

e)     Trabajar en un plan especial de ayudas sociales: alimentación, ayudas de alquiler, becas de comedor, libros y material escolar, entre otras ayudas de urgencia

f)     Llevar a cabo  la reducción máxima de la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas personas que logren su dación de su vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la ley lo permita y atendiendo al artículo 24.4 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales atendiendo al criterio de “ capacidad económica de los sujetos obligados”. En caso que esta reducción no alcance el 100 %, permitir el aplazamiento del pago durante  el máximo tiempo posible. Pasado ese tiempo volver a evaluar la situación económica de la unidad familiar, y de acuerdo con ella plantear el pago  o la exención definitiva.

g)     Que el Ayuntamiento de Xirivella exija el cumplimiento de las obligaciones legales al nuevo titular de las viviendas desahuciadas.

h)    Dar traslado de la presente MOCIÓN a los grupos Parlamentarios, al     Gobierno de la Generalitat Valenciana, a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Valencianas, a la Delegación del Gobierno de Valencia, a la Federación de Municipios y Provincias , a los medios de comunicación habituales de nuestra Comunidad, y la colocación de forma íntegra en el tablón de anuncios y en la pág. Web municipal.

Xirivella, 24 de enero de 2013

Josep Soriano Martínez, portavoz Pspv-Psoe de Xirivella

Joan Antoni Pérez Reverte, portavoz de EU Xirivella

Ricard Barberà Guillem, portavoz de Compromís de Xirivella

VOTACIÓN Tras unos minutos de deliberación, y de acuerdo con los representantes de la PAH presentes en el acto, se acuerda votar la propuesta de estudiar la moción durante el mes de febrero y volver a discutirla eb el próximo pleno.