Ir a versión en castellano

Ricard Barberà Guillem, portaveu del Grup Municipal Compromís de l’Ajuntament de Xirivella presenta al ple de Xirivella la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dia 7 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València acordà sol·licitar a la Conselleria d’Economia Indústria i Comerç la declaració de zones de gran afluència turística, delimintant-se quatre zones: El Jardí del Turia, la Marina Real i els seus accessos, Ciutat Vella i l’Eixample, i la zona comercial esportiva i terciària nord, i així ho declarà la Conselleria d’Hisenda, per mitjà de resolució de 7 de gener de 2013, publicada al Diari oficial en data 11 de gener.

En les últimes setmanes s’han succeït les declaracions i desmentits de l’alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, i de diversos membres del seu equip de govern sobre la intenció de l’Ajuntament de Xirivella de sol·licitar també la declaració de zona de gran afluència turística per al nostre municipi, amb la consegüent llibertat d’horaris per a les grans superfícies.

Aquestes declaracions han sumit en la perplexitat els comerciants locals i la resta de veïns i veïnes del nostre poble, que no entenen com es pot considerar Xirivella un municipi d’afluència turística, que consideren que esta iniciativa pretén afavorir una gran superfície molt concreta i que veuen amenaçada la supervivència del seu negoci si les grans superfícies arriben a beneficiar-se de la llibertat d’horaris.

D’altra banda, cal advertir que Xirivella no compleix cap dels criteris que estableix la LLEI 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana pel que fa a les zones de gran afluència turística:

—no és una zona turística;

—no presenta una pronunciada especialització comercial;

—no registra una especial recepció de visitants o residents durant els caps de setmana.

Així mateix cal tenir en compte que el xicotet i mitjà comerç és un sector econòmic estratègic per al nostre poble, atesa la quantitat de llocs de faena que genera i el servei que presta a persones que no poden o no volen desplaçar-se als centres comercials o grans superfícies, a més del seu paper com a agent de cohesió social, entre altres raons. La completa liberalització d’horaris representaria, en aquests moments de crisi i de reducció del consum, la sentència de mort per a bona part del comerç local.

No podem oblidar tampoc que afavorir els centres comercials en detriment del comerç de proximitat incrementarà els problemes d’accés a Xirivella. I també hem de recordar que la desregulació dels horaris comercials dificultarà i impossibilitarà de facto la conciliació de la vida laboral i personal tant d’autònoms com de treballadors i treballadores del sector.

Per últim volem assenyalar que la liberalització dels horaris de les grans superfícies

—no es desprén de cap pla estratègic sectorial del comerç, perquè aquest pla no existeix;

—no respon a cap demanda ciutadana, encara que el procediment de sol·licitud exigeix consultar els consumidors;

—no s’ha consensuat amb el xicotet i mitjà comerç, encara que el procediment també ho exigeix;

—tampoc no s’ha consultat els sindicats, tràmit que també exigeix el procediment de sol·licitud.

Per tot això, en nom del GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS DE XIRIVELLA propose els següents punts d’acord:

DEMANEM

1. Que la junta de govern local desestime la sol·licitud de zona de gran afluència turística per a Xirivella.

2. Que qualsevol decisió que puga afectar el comerç a Xirivella siga consensuada amb les associacions de comerciants, de consumidors/es, de veïns/es i sindicats.

3. Que l’Ajuntament, d’acord amb les esmentades entitats, elabore un pla estratègic del comerç, orientat a estimular el teixit comercial del nostre municipi.

4. Que es comunique la present resolució a: a) Associació del Comerç de Xirivella, b) associacions veïnals, c) sindicats.

Ricard Barberà Guillem

Xirivella, 31 de gener de 2012

 

VOTACIÓ

En contra: PP
A favor: Compromís, PSOE, EU
Resultat: Rebutjada la moció per majoria

Versión en castellano

Ricard Barberà Guillem, portavoz del Grupo Municipal Compromís del Ayuntamiento de Xirivella presenta al pleno de Xirivella la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado día 7 de diciembre de 2012, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia acordó solicitar en la Consejería de Economía Industria y Comercio la declaración de zonas de gran afluencia turística, delimitándose cuatro zonas: El Jardín del Turia, la Marina Real y sus accesos, Ciutat Vella y el Eixample, y la zona comercial deportiva y terciaria norte, y así lo declaró la Consellería de Hacienda, por medio de resolución de 7 de enero de 2013, publicada en el Diario oficial en fecha 11 de enero.

En las últimas semanas se han sucedido las declaraciones y desmentidos del alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, y de varios miembros de su equipo de gobierno sobre la intención del Ayuntamiento de Xirivella de solicitar también la declaración de zona de gran afluencia turística para nuestro municipio, con la consiguiente libertad de horarios para las grandes superficies.

Estas declaraciones han sumido en la perplejidad a los comerciantes locales y al resto de vecinos y vecinas de nuestro pueblo, que no entienden cómo se puede considerar Xirivella un municipio de afluencia turística, que consideran que esta iniciativa pretende favorecer una gran superficie muy concreta y que ven amenazada la supervivencia de su negocio si las grandes superficies llegan a beneficiarse de la libertad de horarios.

Por otro lado, hay que advertir que Xirivella no cumple ninguno de los criterios que establece la ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalidad, de Comercio de la Comunidad Valenciana por lo que respecta en las zonas de gran afluencia turística:

—no es una zona turística;

—no presenta una pronunciada especialización comercial;

—no registra una especial recepción de visitantes o residentes durante los fines de semana.

Asimismo hay que tener en cuenta que el pequeño y mediano comercio es un sector económico estratégico para  nuestro pueblo, dada la cantidad de puestos de trabajo que genera y el servicio que presta a personas que no pueden o no quieren desplazarse a los centros comerciales o grandes superficies, además del papel como agente de cohesión social, entre otras razones. La completa liberalización de horarios representaría, en estos momentos de crisis y de reducción del consumo, la sentencia de muerte para buena parte del comercio local.

No podemos olvidar tampoco que favorecer los centros comerciales en detrimento del comercio de proximidad incrementará los problemas de acceso a Xirivella. Y también debemos recordar que la desregulación de los horarios comerciales dificultará y imposibilitará de facto la conciliación de la vida laboral y personal tanto de autónomos como de trabajadores y trabajadoras del sector.

Por último queremos señalar que la liberalización de los horarios de las grandes superficies

—no se desprende de ningún plan estratégico sectorial del comercio, porque este plan no existe;

—no responde a ninguna demanda ciudadana, aunque el procedimiento de solicitud exige consultar a los consumidores;

—no se ha consensuado con el pequeño y medio comercio, aunque el procedimiento también lo exige;

—tampoco se ha consultado a los sindicatos, trámite que también exige el procedimiento de solicitud.

Por todo eso, en nombre del GRUPO MUNICIPAL DE COMPROMÍS per XIRIVELLA propongo los siguientes puntos de acuerdo:

PEDIMOS

1. Que la junta de gobierno local desestime la solicitud de zona de gran afluencia turística para Xirivella.

2. Que cualquier decisión que pueda afectar al comercio en Xirivella sea consensuada con las asociaciones de comerciantes, de consumidores/as, de vecinos/as y sindicatos.

3. Que el Ayuntamiento, de acuerdo con las mencionadas entidades, elabore un plan estratégico del comercio, orientado a estimular el tejido comercial de nuestro municipio.

4. Que se comunique la presente resolución a: a) Asociación del Comercio de Xirivella, b) asociaciones vecinales, c) sindicatos.

Ricard Barberà Guillem

Xirivella, 31 de enero de 2012

 

VOTACIÓN

En contra: PP
A favor: Compromís, PSOE, EU
Resultado: Rechazada la moción por mayoría