Ricard Barberà Guillem, portaveu del Grup Municipal Compromís de l’Ajuntament de Xirivella presenta al ple de Xirivella la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En 1965 les obres del Pla Sud corresponents al nou llit del riu Túria dividien Xirivella en 2 zones, una annexada a València, el Barri de la Llum i una altra, corresponent al nucli urbà. Ja en aquella època, fa 52 anys, es va prometre una connexió per a vianants que no ha arribat a materialitzar-se fins fa pocs mesos en una nova passarel·la sobre els bucles de connexió entre la A-3 i la V-30.

El projecte finalment executat amb una rampa de pendent 10%, és una solució de mínims ajustada a un nivell d’accessibilitat que no correspon a obra nova, que es del 8% (ordre 9 de juny de 2004 en matèria d’accessibilitat en el medi urbà), i allunyada de la proposta dels tècnics de l’Ajuntament de Xirivella, que tenia un pendent més suau (6%) i que no obligava a fer revolts.

A més a més l’opció proposada per l’Ajuntament de Xirivella tenia l’avantatge de donar l’opció de pujar i baixar per escales. La normativa d’accessibilitat marca mínims exigibles però ningú impedeix implementacions que superen les exigències normatives, cosa que seria molt d’agrair pels centenars de persones que fan diàriament aquesta travessia.

En l’actualitat s’adverteix la vulneració d’aspectes concrets de la normativa d’accessibilitat, com la no existència d’una doble barana contínua. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. Apartat 4.3.4. Documentos Base Seguridad de Uso y Accesibilidad.

La connexió des del nucli de població de Xirivella al Barri de la Llum i València, ha constituït i segueix sent-ho un dels principal problemes d’accessibilitat de Xirivella. No només per la necessitat de creuar els bucles d’incorporació a la V-30, salvats puntualment per la nova passarel·la, sinó per la inadequació de l’itinerari complet en un estat deficient de manteniment, a més a més d’incompliment de la normativa d’accessibilitat.

El concepte modern d’accessibilitat va lligat necessàriament al d’itinerari accessible, si falla un punt de l’itinerari, una baula de la cadena, el conjunt serà inaccessible, per tot això

DEMANEM

1. El compliment estricte de la normativa d’accessibilitat en la nova passarel·la de connexió entre el nucli de la població de Xirivella i el Barri de la Llum per part del Ministeri de Foment.

2. Que el l’Ajuntament de Xirivella exigesca al Ministeri de Foment l’adaptació de la part de l’itinerari de connexió entre el nucli de la població de Xirivella i el Barri de la Llum sobre la que té responsabilitat.

3. Que l’Ajuntament de Xirivella presente una moció als Pressuposts Generals de l’Estat perquè es dote de forma adequada i suficient  l’execució d’aquesta obra d’adaptació de l’itinerari.

5. Que es comunique la present resolució al Ministeri de Foment i als Ajuntaments de Mislata i València.

Ricard Barberà Guillem

Xirivella, 23 de abril de 2012