Ir a versión en castellano

Ricard Barberà Guillem, portaveu del Grup Municipal Compromís de l’Ajuntament de Xirivella presenta al ple de Xirivella la següent moció:

PROJECTE EDUCATIU DE REPOBLACIÓ FORESTAL PER AL PATI DEL COL·LEGI GREGORI MAIANS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’arbrat dins dels ecosistemes urbans cobreix moltes funcions, des de l’absorció de C02, la formació d’hàbitat per a la fauna urbana o la constitució de talaies per a les aus, fins a altres beneficis més intangibles com la creació d’espais de major bellesa i més amables.

El disseny i manteniment de les zones verdes urbanes hauria de realitzar-se des d’una perspectiva multidisciplinar, no com una juxtaposició de diferents produccions, més o menys independents. Açò es fa més palès, més encara si cap, en l’entorn d’un col·legi on l’ajuntament també exerceix, o ho hauria de fer, una funció educativa.

Durant les vacances de Nadal del present curs acadèmic, l’ajuntament de Xirivella va procedir a talar la pinada del pati del Gregori Maians, constituïda després de la tala de 2009, per nou exemplars de pi blanc de més de cinquanta anys. Així també, es van talar dos falsos pebrers del pati, principals elements d’ombra en un pati asfaltat d’orientació ponent, així com tres palmeres del pati d’infantil.

Aquesta tala suposa una pèrdua de riquesa no només per al col·legi, sinó per a tota la barriada i per extensió per a tota Xirivella: pèrdua d’un bosc consolidat i de la fauna que allí hi habitava. pèrdua en qualitat d’aire, pèrdua en bellesa de l’entorn. Aquesta tala es realitza de forma dràstica en tota la seu totalitat del bosc, sense haver-hi cap planificació de reforestació progressiva que hauria reduït l’impacte en el valor sentimental que la pinada representava per a moltes persones de Xirivella.

Una ocasió perduda per altra banda per fer pedagogia de la natura urbana. Hauria d’haver-se explicat als xiquets i a les xiquetes de l’escola que l’arbrat forma també part del patrimoni artístic i històric de Xirivella, que la seua tala ha d’estar justificada, anticipada i restituïda. En aquest sentit, l’informe tècnic en el que es basaria l’equip de govern per dur a terme aquesta acció, parla de la replantació de set moreres de les que nomé s’han plantat set.

Des de Compromís entenem que encara estem a temps de millorar la intervenció duta a terme, per tal d’assegurar la restitució de la pèrdua i posar en valor el nostre conjunt arbori.

Per tot això, es proposen els següents

ACORDS

Primer.- La participació decidida de l’ajuntament per tal de facilitar la creació d’un projecte educatiu de reforestació de l’antiga pinada amb espècies autòctones d’arbres i arbustos amb col·laboració del Col·legi Gregori Maians, on els protagonistes siguen els xiquets i les xiquetes.

Segon.- El disseny d’un arborètum per al Col·legi Gregori Maians, que hauria d’estar composat en l’àrea perimetral per a convertir-lo en un espai didàctic. La creació de l’arborètum requeriria la reubicació de les moreres en un termini curt de temps, abans que arrelaren, i la substitució per les espècies abans citades. La constitució efectiva de l’arborètum podria fer-se en dos fases, una primera immediata de plantació dels arbres, i una segona de plantació dels arbustos perimetrals de forma que d’ací un any tinguérem completada l’estructura bàsica de l’arborètum.

Ricard Barberà Guillem

Xirivella, 31 de gener de 2012

VOTACIÓ

En contra: PP
A favor: Compromís, PSOE, EU
Resultat: Rebutjada la moció per majoria

Versión en castellano

 

Ricard Barberà Guillem, portavoz del Grupo Municipal Compromís del Ayuntamiento de Xirivella presenta al pleno de Xirivella la siguiente moción:

 

PROYECTO EDUCATIVO DE REPOBLACIÓN FORESTAL PARA EL PATIO DEL COLEGIO GREGORI MAIANS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El arbolado dentro de los ecosistemas urbanos cubre muchas funciones, desde la absorción de C02, la formación de hábitat para la fauna urbana o la constitución de atalayas para las aves, hasta otros beneficios más intangibles como la creación de espacios de mayor belleza y más amables.

El diseño y mantenimiento de las zonas verdes urbanas debería realizarse desde una perspectiva multidisciplinar, no como una yuxtaposición de diferentes producciones, más o menos independientes. Esto se hace más patente, más aún si cabe, en el entorno a un colegio donde el Ayuntamiento también ejerce, o lo debería hacer, una función educativa.

Durante las vacaciones de Navidad del presente curso académico, el Ayuntamiento de Xirivella procedió a talar la pinada del patio del Gregori Maians, constituida después de la tala de 2009, por nueve ejemplares de pino blanco de más de cincuenta años. Así también, se talaron dos falsos pimenteros del patio, principales elementos de sombra en un patio asfaltado de orientación poniente, así como tres palmeras del patio de infantil.

Esta tala supone una pérdida de riqueza no solo para el colegio, sino para toda la barriada y por extensión para toda Xirivella: pérdida de un bosque consolidado y de la fauna que allí habitaba. pérdida en calidad de aire, pérdida en belleza del entorno. Esta tala se realiza de forma drástica en toda la  totalidad del bosque, sin haber ninguna planificación de reforestación progresiva que habría reducido el impacto en el valor sentimental que la pinada representaba para muchas personas de Xirivella.

Una ocasión perdida por otra parte para hacer pedagogía de la naturaleza urbana. Debería haberse explicado a los niños y a las niñas de la escuela que el arbolado forma también parte del patrimonio artístico e histórico de Xirivella, que la tala debe estar justificada, anticipada y restituida. En este sentido, el informe técnico en el que se basa el equipo de gobierno para llevar a cabo esta acción habla de la replantación de siete moreras de las que sólo se han plantado siete.

En Compromís  entendemos que aún estamos a tiempo de mejorar la intervención llevada a cabo, para asegurar la restitución de la pérdida y poner en valor nuestro conjunto arbóreo.

Por todo eso, se proponen los siguientes

ACUERDOS

Primero.- La participación decidida del ayuntamiento para facilitar la creación de un proyecto educativo de reforestación de la antigua pinada con especies autóctonas de árboles y arbustos en colaboración com el Colegio Gregori Maians, donde los protagonistas sean los niños y las niñas.

Segundo.- El diseño de un arborètum para el Colegio Gregori Maians, que debería estar compuesto en el área perimetral para convertirlo en un espacio didáctico. La creación del arborétum requeriría la reubicación de las moreras en un plazo corto de tiempo, antes de que arraiguen, y la sustitución por las especies antes citadas. La constitución efectiva del arborétum podría hacerse en dos fases, una primera inmediata de plantación de los árboles, y una segunda de plantación de los arbustos perimetrales de forma que de aquí un año tuviéramos completada la estructura básica de el arborétum.

VOTACIÓN

En contra: PP
A favor: Compromís, PSOE, EU
Resultado: Rechazada la moción per mayoría