Ricard Barberà Guillem, portaveu del Grup Municipal Compromís de l’Ajuntament de Xirivella presenta al ple de Xirivella la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tal com diu el DECRET 220/2007, de 2 de novembre, del Consell: «entre totes les situacions d’emergència sanitària que en la nostra societat comporten riscos vitals i requerixen una resposta immediata, destaca, per la incidència i la necessitat de resposta immediata, la parada cardiorespiratòria. […] Les evidències clíniques i científiques ratifiquen que la desfibril·lació primerenca i la reanimació cardiopulmonar bàsica de qualitat, en el si de la cadena de supervivència, és la resposta més adequada i el tractament específic de la fibril·lació ventricular.» «Per això, es recomana la instal·lació de desfibril·ladors externs semiautomàtics en els llocs que reben, o hi transiten o hi romanguen, gran nombre de persones.» Així mateix l’OMS (organització Mundial de la Salut) recomana la instal·lació d’aquests aparells en qualsevol àrea on hi haja possibilitat de concentració de persones.

Per les raons adés exposades són molts els ajuntaments que han dotat les seues instal·lacions d’espais cardioprotegits equipats amb desfibril·ladors. Xirivella disposa actualment d’un sol desfibril·lador extern automàtic (DEA), una quantitat clarament insuficient per a un poble de més de 30.000 habitants.

Així mateix és ben escàs el personal capacitat per fer servir el DEA. Llevat de personal mèdic, tan sols alguns membres de Creu Roja tenen l’homologació necessària per utilitzar el DEA.

En Xirivella hi ha nombrosos espais de risc: poliesportiu, piscines, zones comercials, edificis administratius o educatius, Centre Ernest Lluch, Centre Social Polivalent, Centre Sociocultural del Barri de la Llum, Centre Social Samarra, etc, que caldria dotar d’espais cardioprotegits.

Per tot això, en nom del GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS DE XIRIVELLA propose els següents punts d’acord:

DEMANEM

1. Que l’Ajuntament de Xirivella atenga la recomanació expressada en el decret  220/2007, de 2 de novembre del Consell i, d’acord amb el Consell Municipal de Salut Pública i Seguretat i el tècnic municipal competent, elabore un pla d’instal·lació d’espais cardioprotegits.

2. Que, d’acord amb el decret esmentat i amb el pla expressat en el punt anterior, es forme el personal capacitat per fer servir els DEA, preferentment membres de la Policia Local, de Protecció Civil i de Creu Roja i personal de l’Ajuntament.

3. Que els pròxims pressupostos municipals doten adequadament aquest pla perquè es puga implantar tan ràpidament com siga possible.

4. Que es comunique la present resolució a: a) Consell Municipal de Salut Pública i Seguretat, b) Creu Roja Xirivella, c) Policia Local, d) Protecció Civil, e) personal de l’Ajuntament.

Ricard Barberà Guillem

Xirivella, 28 de novembre de 2012

versió en castellà