Llegiu la moció en pdf

Ricard Barberà Guillem,  portaveu del Grup  Municipal de Compromís de l’Ajuntament de Xirivella, presenta al Ple per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent

PROPOSTA PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DE L’IMPOST IVMDH, ANOMENAT “CÈNTIM SANITARI”.  

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de febrer de 2014 ha declarat contrari al dret comunitari l’Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), l’anomenat “cèntim sanitari”, que es cobrava com a impost indirecte en la venda d’hidrocarburs (gasolines, gasoils, combustible de calefacció, etc.). La sentència és aplicable en tota Espanya i l’Estat es veu obligat a fer la devolució íntegra de les quantitats cobrades a l’excés.

Les quantitats que poden reclamar els perjudicats dependran de les CCAA en la qual s’hagen realitzat les adquisicions de combustible. No obstant això, en tots els casos podrà sol·licitar-se la devolució del tram estatal de l’impost (2,4 cèntims per litre per a gasolines i gasoils) entre l’entrada en vigor de la Llei 24/2001, de 27 de desembre -1 de gener de 2002- i l’eliminació d’aquest impost que es va produir amb data 31 de desembre de 2012.

Aquests reintegraments els poden reclamar tant empreses, organismes, entitats, societats, ja siguen públiques o privades, com els particulars que puguen acreditar mitjançant factura la despesa realitzada en combustible al llarg dels darrers quatre anys.

L’Ajuntament de Xirivella va tindre una despesa entre els anys 2010 i 2012 de vora 91.000 euros per aquests conceptes, el que representaria una devolució d’entre 3.500 i 4000 euros.

Així mateix, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV) està distribuint entre la ciutadania formularis per poder sol·licitar la devolució davant l’Agència Tributària, un fet que podria fer propi l’Ajuntament de Xirivella i posar a disposició dels seus veïns aquestes reclamacions, ja bé siga a través de la Oficina d’Informació al Consumidor o Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana Municipal, amb la finalitat de facilitar la tramitació als usuaris (empreses i particulars de la localitat) que volgueren tramitar aquesta petició de devolució. Així com penjar els formularis que es puguen fer servir en la web de l’Ajuntament o posar-hi l’enllaç des d’on poder descarregar-los.

És per això que el Grup Municipal de Compromís proposa els següents

ACORDS

PRIMER.- Instar l’òrgan municipal competent a donar les instruccions oportunes als serveis tècnics municipals, econòmics i jurídics, per tal d’estudiar la quantificació de les xifres exactes que es podrien reclamar i la via administrativa de com fer-ho.

SEGON.- Que a través de la OMIC o serveis d’Informació municipal es pose a disposició de la ciutadania de la localitat (empreses i particulars) els formularis per poder sol·licitar la devolució davant l’Agència Tributària.

TERCER.- Penjar els formularis que es puguen fer servir en la web de l’Ajuntament o posar l’enllaç des d’on poder descarregar-los.

QUART.- Donar trasllat de la present moció i dels seus acords a

  • Serveis econòmics i jurídics municipals
  • OMIC.
  • Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
  • Administrador web municipal

En Xirivella,  25 de març de 2014