Ir a versión en castellano

  • Els col·lectius dels municipis afectats es reuneixen amb Joan Baldoví i Imma Orozco.
  • Compromís rebutja la connexió entre la V-30 i l’A-3 que planteja el Ministeri d’Ábalos i demana més mobilitat. 

Compromís entén la necessitat de fer una connexió entre la V-30 i l’A-3 en direcció a Madrid, però rebutja la proposta de fer-la per mitjà d’un pont, tal com vol el Ministeri Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en la licitació que va traure recentment per a redactar el projecte. Com a alternativa plantegen que la connexió es faça tal com demanava l’Ajuntament de Xirivella en 2016: per mitjà d’un túnel per baix del nou llit del Túria, igual que fa el metro. 

A més, demanen que la construcció d’este túnel es vincule a millores substancials en mobilitat sostenible: un carril per a vehicles d’alta ocupació (VAO) i un pas segur per a vianants, persones amb mobilitat reduïda i bicicletes que salve el riu i que connecte les dos parts de Xirivella. Igualment consideren que el procés s’ha de fer amb la màxima participació dels municipis afectats i que ha d’estar integrat en el Pla de Mobilitat Metropolità (PMoMe) i en el Pla d’Acció Territorial Metropolità de València (PATEVAL), que està elaborant la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Esta va ser la principal conclusió de la reunió que tingueren divendres els representants dels municipis afectats, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Quart, Mislata i Valencià amb el diputat Joan Baldoví i amb Imma Orozco, secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge. Durant la reunió es van debatre diverses propostes per a coordinar la reivindicació i implicar les diverses administracions afectades: des dels ajuntaments fins als governs autonòmic i espanyol.

«La solució que proposa el Ministeri es tracta d’una obra que naix antiquada i es regeix pels mateixos cànons amb què es va iniciar la construcció de l’actual autovia, però en diferents temps, tractant-se a més d’una solució que amb el temps es demostrarà insuficient. No són paraules meues sinó de José Luis Ábalos, en una pregunta parlamentària formulada quan estava en l’oposició, en 2017», explica Ricard Barberà, promotor de la reunió i exalcalde de Xirivella, el principal municipi afectat. «El Ministeri hauria de seure a negociar i constituir un grup de treball d’abast metropolità amb els municipis i les seues entitats ciutadanes, l’equip redactor del projecte, el Ministeri i la Conselleria», conclou Barberà.

ℹ️ Plec de prescripcions tècniques particulars per a la construcció del pont de connexió entre la V-30 i l’A-3

ℹ️ Resposta del Govern espanyol a les preguntes

 ℹ️ Preguntes registrades per Joan Baldoví (Congrés) al Govern espanyol

ℹ️ Preguntes registrades per Carles Mulet (Senat) al Govern espanyol

ℹ️ Preguntes de José Luis Ábalos (2017) al Govern espanyol

ℹ️ Resposta del Govern espanyol a José Luis Ábalos

ℹ️ Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de l’estudi informatiu de “Plataforma reservada per al transport públic entre València i Xirivella”

 ℹ️ Què diu la premsa?
Nou HortaEl Periódico de AquíLevante-EMVHortanoticiasEl Periòdic.com

ℹ️ Intervenció del nostre portaveu, Ricard Barberà, en el ple ordinari de febrer: https://youtu.be/flp1PgqNMu0

ℹ️ Al·legacions presentades per l’Ajuntament

ℹ️ Resposta del Ministeri de Foment a les al·legacions

ℹ️ Avantprojecte de modificació de la V-30 al pas per Xirivella: Anàlisi de la proposta del Ministeri de Foment **************************

Versión en castellano

Compromís quiere un túnel para conectar la V-30 con la A-3

  • Los colectivos de los municipios afectados se reúnen con Joan Baldoví e Imma Orozco.
  • Compromís rechaza la conexión entre la V-30 y la A-3 que plantea el Ministerio de Ábalos y pide más movilidad.

Compromís entiende la necesidad de hacer una conexión entre la V-30 y la A-3 en dirección a Madrid, pero rechaza la propuesta de hacerla por medio de un puente, tal como quiere el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la licitación que sacó recientemente para redactar el proyecto. Como alternativa plantean que la conexión se haga tal como pedía el Ayuntamiento de Xirivella en 2016: por medio de un túnel por debajo del nuevo cauce del Turia, igual que hace el metro.

Además, piden que la construcción de este túnel se vincule a mejoras sustanciales en movilidad sostenible: un carril para vehículos de alta ocupación (VAO) y un paso seguro para peatones, personas con movilidad reducida y bicicletas que salve el río y que conecte las dos partes de Xirivella. Igualmente consideran que el proceso se tiene que hacer con la máxima participación de los municipios afectados y que tiene que estar integrado en el Plan de Movilidad Metropolitano (PMoMe) y el Plan de Acción Territorial Metropolitano de València (PATEVAL), que está elaborando la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

Esta fue la principal conclusión de la reunión que tuvieron viernes los representantes de los municipios afectados, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Quart, Mislata y València con el diputado Joan Baldoví y con Imma Orozco, secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje. Durante la reunión se debatieron varias propuestas para coordinar la reivindicación e implicar a las diversas administraciones afectadas: desde los ayuntamientos hasta los gobiernos autonómico y español.

«La solución que propone el Ministerio se trata de una obra que nace anticuada y se rige por los mismos cánones los con que se inició la construcción de la actual autovía, pero en diferentes tiempos, tratándose además de una solución que con el tiempo se demostrará insuficiente. No son palabras mías sino de José Luis Ábalos, en una pregunta parlamentaria formulada cuando estaba en la oposición, en 2017», explica Ricard Barberà, promotor de la reunión y ex alcalde de Xirivella, el principal municipio afectado. «El Ministerio tendría que sentarse a negociar y constituir un grupo de trabajo de alcance metropolitano con los municipios y sus entidades ciudadanas, el equipo redactor del proyecto, el Ministerio y la Conselleria», concluye Barberà.

ℹ️ Pliego de prescripciones técnicas particulares para la construcción del puente de conexión entre la V-30 y la A-3

 ℹ️ Respuesta del Gobierno español a las preguntas

 ℹ️ Preguntas registradas por Joan Baldoví (Congreso) al Gobierno español

 ℹ️ Preguntas registradas por Carles Mulet (Senado) al Gobierno español

 ℹ️ Preguntas de José Luis Ábalos (2017) al Gobierno español

ℹ️  Resposta del Govern espanyol a José Luis Ábalos

ℹ️ Pliego de prescripciones técnicas para la redacción del estudio informativo de “Plataforma reservada para el transporte público entre València y Xirivella”

ℹ️ ¿Qué dice la prensa?
Nou HortaEl Periódico de AquíLevante-EMVHortanoticiasEl Periòdic.com

ℹ️ Intervención de nuestro portavoz, Ricard Barberà, en el pleno ordinario de febrero: https://youtu.be/flp1PgqNMu0

 ℹ️ Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento

 ℹ️ Respuesta del Ministerio de Fomento a las alegaciones

 ℹ️ Anteproyecto de modificación de la V-30 al paso por Xirivella: Análisis de la propuesta del Ministerio de Fomento