Ir a versión en castellano

El 29 de setembre de 2015 els alcaldes i alcaldesses dels municipis de la línia fèrria de València a Camporrobles s’ajuntaven a Xirivella, en un acte reivindicatiu que va comptar amb representants polítics de diferent color, amb un objectiu clar: exigir millores en la línia C3. Allò es va conéixer com la «Declaració de Xirivella». Durant estos cinc anys la situació no ha parat d’empitjorar. Així ho confirmen les dades del mateix Ministeri de Foment, segons el qual, de 2015 a 2019 la C3 ha incrementat el nombre de cancel·lacions i retards i és la línia de rodalia de València que més cancel·lacions de combois i més retards ha acumulat, llevat de la C4, Vara de Quart-Xirivella, que comptà ja com a línia desmantellada, amb una cancel·lació de combois propera al 90%.

Així ho han entés els col·lectius de Compromís d’Alaquàs, Aldaia, Xest Xiva i Xirivella, cinc municipis que agrupen més de 100.000 persones i se senten profundament discriminats pel sistema de transport metropolità que els hauria de connectar amb la ciutat de València i la resta de l’àrea metropolitana. Les promeses renovacions de les concessions de les línies de l’autobús no arriben i a més cal afegir un tren molt car i que es deteriora dia a dia. Això va motivar que els representants de la formació valencianista preguntaren als respectius plens de juliol sobre les accions previstes en defensa de la mobilitat i la viabilitat de la C3 de cara al Ministeri de Foment, màxim responsable de la infraestructura. 

Compromís demana la renovació de la Declaració de Xirivella, oberta a tots els grups polítics i al teixit associatiu, per tornar a reivindicar les intervencions i inversions necessàries a la C3. Per este motiu esta setmana presentaran, en els quatre municipis, una proposta de moció per reivindicar els cinc anys de la «Declaració de Xirivella» i la necessitat de continuar treballant per un tren públic i de qualitat.

Esta moció incorpora diverses propostes dels diversos col·lectius i plataformes que també han reivindicat les millores, com ara la Plataforma de Transport Públic de l’Horta Sud, l’Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP), col·lectius d’usuaris del tren valencià, Indignats amb Renfe, la Federació Veïnal Silvel·la de Xirivella i, molt especialment, la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de CGT.

Consol Barberà, portaveu de Compromís a Alaquàs, afirma que «el govern central i concretament el Ministeri es burla sistemàticament dels valencians i les valencianes amb el tema de les inversions».

Per la seua banda, Lluís Albert, portaveu de Compromís a Aldaia, ha dit que «la inversió en rodalia és vital per als nostres pobles, on un tren con horaris i tarifes competents podria ser una alternativa al metro. No s’entenen les grans inversions ferroviàries si es desatén la rodalia, on es mou més del 90% de la població que viatja en tren.»

Ricard Barberà, portaveu de Compromís per Xirivella, per la seua banda, ha afirmat: «Tenim el convenciment que tots els partits i el teixit associatiu dels nostres pobles se sumarà a la iniciativa de la declaració renovada de Xirivella. Fa cinc anys va suposar una acció important, que no pot passar desapercebuda i que cal tornar a reivindicar atés el deteriorament galopant i continu de la línia, governe qui governe a Espanya.»

Per a José Vicente Guijarro, regidor de Compromís a Xest, «de tots és sabut l’estat d’abandó en què es troba la línia C3. És una llàstima que no haja invertit en la línia. Amb un bon servici, electrificació i unes tarifes adequades, estic segur que molta gent de Cheste preferiria el tren al cotxe particular o l’autobús, i amb això es contribuiria a la reducció d’emissions i a la millora del medi ambient».

Finalment, per a Emilio Morales, alcalde i portaveu de Compromís a Xiva, «el continu deteriorament de la C3 impedix que el tren funcione com un mitjà de transport eficaç, sostenible i vertebrador del territori, i per desgràcia ha deixat de ser una alternativa viable, per cost i per qualitat del servei.»

ℹ️ Què en diu la premsa?

Horta Noticias, El Meridiano, El Periódico de Aquí, El Periòdic.com

ℹ Llig la moció presentada ➡ Propostes de millores i intervencions en la línia C3 de rodalies de València cinc anys després de la Declaració de Xirivella

ℹ Preguntes sobre la C-3 formulades al Govern central pel senador Carles Mulet i respostes ➡ 14 desembre 2018➡ 24 desembre 2019, ➡ 17  juny 2020

ℹ Preguntes sobre la C-3 formulades al Govern central pel diputat Joan Baldoví i respostes ➡ 29 gener 2020 ➡ 17 juny 2020

ℹ Projecte de Llei de Finançament del Transport Públic Urbà, promoguda per Compromís Senat 🍊 amb el suport de Grup Parlamentari d’Esquerra Confederal. ➡ https://senat.compromis.net/files/2020/06/02062020-PL-transporte_reg_33579.pdf

Versión en castellano

Compromís pide una Declaración de Xirivella «renovada» para la línea ferroviaria C3

El 29 de septiembre de 2015 los alcaldes y alcaldesas de los pueblos de la línea férrea de València en Camporrobles se reunían en Xirivella, en un acto reivindicativo que contó con representantes políticos de diferente color, con un objetivo claro: exigir mejoras en la línea C3. Aquello se conoció como la «Declaración de Xirivella». Durante estos cinco años la situación no ha parado de empeorar. Así lo confirman los datos del propio Ministerio de Fomento, según el cual, de 2015 a 2019 la C3 ha incrementado el número de cancelaciones y retrasos y es la línea de cercanía de València que más cancelaciones de convoyes y más retrasos ha acumulado, salvo la C4, Vara de Quart-Xirivella, que cuenta ya como línea desmantelada, con una cancelación de convoyes próxima al 90%.

Así lo han entendido los colectivos de Compromís de Alaquàs, Aldaia, Cheste, Chiva y Xirivella, cinco municipios que agrupan más de 100.000 personas y que se sienten profundamente discriminados por el sistema de transporte metropolitano que los tendría que conectar con la ciudad de València y el resto del área metropolitana. Las prometidas renovaciones de las concesiones de las líneas de autobús no llegan y además hay que añadir un tren muy caro y que se deteriora día a día. Esto motivó que los representantes de la formación valencianista preguntaran en los respectivos plenos de julio sobre las acciones previstas en defensa de la movilidad y la viabilidad de la C3 de cara al Ministerio de Fomento, máximo responsable de la infraestructura. 

Compromís pide la renovación de la Declaración de Xirivella, abierta a todos los grupos políticos y al tejido asociativo, para volver a reivindicar las intervenciones e inversiones necesarias en la C3. Por este motivo esta semana presentarán, en los cuatro municipios, una propuesta de moción para reivindicar los cinco años de la «Declaración de Xirivella» y la necesidad de continuar trabajando por  un tren público y de calidad.

Esta moción incorpora varias propuestas de los varios colectivos y plataformas que también han reivindicado las mejoras, como por ejemplo la Plataforma de Transporte Público de l’Horta Sud, la Asociación Valenciana por el Transporte Público (AVPTP), colectivos de usuarios del tren valenciano, Indignats amb Renfe, la Federación Vecinal Silvel·la de Xirivella y, muy especialmente, la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de CGT.

Consol Barberà, portavoz de Compromís en Alaquàs, afirma que «el gobierno central y concretamente el Ministerio se burla sistemáticamente de los valencianos y las valencianas con el tema de las inversiones».

Por su parte, Lluís Albert, portavoz de Compromís en Aldaia, ha dicho que «la inversión en cercanía es vital para nuestros pueblos, donde un tren con horarios y tarifas competentes podría ser una alternativa al metro. No se entienden las grandes inversiones ferroviarias si se desatiende la cercanía, donde se mueve más del 90% de la población que viaja en tren.»

Ricard Barberà, portavoz de Compromís por Xirivella, por su parte, ha afirmado: «Tenemos el convencimiento de que todos los partidos y el tejido asociativo de nuestros pueblos se sumará a la iniciativa de la declaración renovada de Xirivella. Hace cinco años supuso una acción importante, que no puede pasar desapercibida y que hay que volver a reivindicar dado el deterioro galopante y continuo de la línea, gobierne quien gobierno en España».

Para José Vicente Guijarro, concejal de Compromís en Cheste, «de todos es sabido el estado de abandono en que se encuentra la línea C3. Es una lástima que no haya invertido en la línea. Con un buen servicio, electrificación y unas tarifas adecuadas, estoy seguro de que mucha gente de Cheste preferiría el tren al coche particular o el autobús, y con ello se contribuiría a la reducción de emisiones y a la mejora del medio ambiente».

Finalmente, para Emilio Morales, alcalde y portavoz de Compromís en Chiva, «el continuo deterioro de la C3 impide que el tren funcione como un medio de transporte eficaz, sostenible y vertebrador del territorio, y por desgracia ha dejado de ser una alternativa viable, por coste y por calidad del servicio.»

ℹ️ ¿Què dice la prensa?

Horta Noticias, El Meridiano, El Periódico de Aquí, El Periòdic.com

ℹ Lee la moción presentada ➡ Propuestas de mejoras e intervenciones en la línea C3 de cercanías de València cinco años después de la Declaració de Xirivella

ℹ Preguntas sobre la C-3 formuladas al Gobierno central por el senador Carles Mulet y respuestas ➡ 14 diciembre 2018➡ 24 diciembre 2019, ➡ 17 junio 2020

ℹ Preguntas sobre la C-3 formuladas al Gobierno central por el diputado Joan Baldoví y respuestas ➡ 29 enero 2020 ➡ 17 junio 2020