Ir a versión en castellano

• Reclama una resposta al recurs de reposició que interposà contra la decisió de no executar l’acord de l’Assemblea de 2018 de modificar els estatuts.

El passat 16 de novembre Compromís va registrar la sol·licitud perquè el Consorci d’Aigües de l’Horta dicte resolució expressa resolent el recurs de reposició que la formació valencianista va interposar en agost, i en cas negatiu, lliure el certificat de silenci per tal que, a la vista del seu contingut, Compromís puga exercir les accions que considere oportunes.

Recordem que en l’assemblea del Consorci celebrada en juny, on el PSOE té ara majoria absoluta, es va acordar anul·lar l’acord de modificació d’estatuts que va prendre l’assemblea de desembre de 2018 pràcticament per unanimitat, incloent-hi els representants del PSPV-PSOE (excepte el de Xirivella, que es va abstindre).

Segons argumenta el recurs de reposició, l’acord de l’assemblea de juny és nul de ple dret: «En l’assemblea de 2018 es va acordar posar en marxa el mecanisme administratiu formal destinat a aprovar la modificació estatutària que havia promogut Compromís. Això hauria d’haver obligat a seguir el marc legal i procedimental de l’Estatut del Consorci. No fer-ho, com en tota actuació subjecta a dret administratiu, pot comportar un vici de legalitat en la citada actuació.» 

A més, el recurs de reposició argumenta que la decisió de la presidència del Consorci de no donar curs a l’acord de l’assemblea de 2018 és completament arbitrària. La presidència hauria d’haver traslladat l’acord de modificació dels estatuts als ens consorciats per a la seua aprovació mitjançant acord plenari i sotmetre’l a informació pública. És per això que Salvador Masaroca, alcalde de Beniparrell i un dels tres representants de Compromís en el Consorci, diu: «El senyor president actua de manera caciquil amb l’aval de la resta d’ajuntaments del PSPV-PSOE.»     

En lloc d’això, és a dir, en lloc de seguir el tràmit administratiu legal, el que ha fet la presidència ha sigut demorar un any i mig la modificació dels Estatuts, esperar fins que passaren les eleccions locals que han donat lloc a una modificació de la composició del Consorci i convocar una assemblea amb una nova majoria més propícia als interessos de la presidència… i d’Agbar, la multinacional que controla el 49% de l’accionariat de l’empresa concessionària. Com ironitza Xavier Rius, diputat provincial i representant per Picanya: «L’agosticidad i oscurantisme no poden ser signe d’identitat de les formes de gestió actuals.» 

Perquè eixe és el fons de la qüestió: els estatuts actuals estan obsolets i van permetre, amb un joc d’equilibrisme legal, que la presidència prorrogara el contracte de gestió de l’aigua, sense licitació i per deu anys, amb una empresa participada per l’Ajuntament de Torrent, però que, de fet, controla la multinacional.«L’actuació del president del Consorci, Josep Almenar, del PSOE, és tan greu (tractar d’invalidar una acta de l’assemblea que no li agradava) que probablement té conseqüències jurídiques que no podem passar per alt. No podem confiar en la “bona voluntat” del PSOE, que en este tema ja ha deixat ben clar quins són els seus objectius: mantindre la gestió externalitzada de l’aigua», explica Ricard Barberà, exalcalde de Xirivella i representant de Compromís en l’Assemblea de Consorci. «Xirivella i la resta de municipis del Consorci d’Aigües de l’Horta ens hi juguem molt: la bona gestió d’un servici essencial i la possibilitat de recuperar la gestió pública del subministrament d’aigua», conclou Barberà.

ℹ️  Què en diu la premsa?
Nou Horta, ElPeriòdic.com, Levante-EMV

ℹ️  Llig les actes de l’assemblea del Consorci ➡ 19 desembre 2019

ℹ️  Intervenció de Ricard Barberà en el Ple de desembre 2019

ℹ️   Llig la intervenció de Ricard Barberà en el Ple de desembre 2019
➡ Ricard Barberà: “El problema de la gestió de l’Aigua és el PSOE”

ℹ️   Llig la moció presentada per Compromís
➡ Volem l’agua clara! Compromís presenta una moció sobre diversos aspectes de la gestió de l’aigua

Versión en castellano

Compromís continúa reclamando por vía administrativa la modificación de los estatutos del Consorci d’Aigües de l’Horta

• Reclama una respuesta al recurso de reposición que interpuso contra la decisión de no ejecutar el acuerdo de la Asamblea de 2018 de modificar los estatutos.

El pasado 16 de noviembre Compromís registró la solicitud para que el Consorci d’Aigües de l’Horta dicte resolución exprés resolviendo el recurso de reposición que la formación valencianista interpuso en agosto, y en caso negativo, expida el certificado de silencio para que, a la vista de su contenido, Compromís pueda ejercer las acciones que considere oportunas.
Recordemos que en la asamblea del Consorci celebrada en junio, donde el PSOE tiene ahora mayoría absoluta, se acordó anular el acuerdo de modificación de estatutos que tomó la asamblea de diciembre de 2018 prácticamente por unanimidad, incluyendo los representantes del PSPV-PSOE (excepto el de Xirivella, que se abstuvo).
Según argumenta el recurso de reposición, el acuerdo de la asamblea de junio es nulo de pleno derecho: «En la asamblea de 2018 se acordó poner en marcha el mecanismo administrativo formal destinado a aprobar la modificación estatutaria que había promovido Compromís. Esto tendría que haber obligado a seguir el marco legal y procedimental del Estatuto del Consorci. No hacerlo, como en toda actuación sujeta a derecho administrativo, puede comportar un vicio de legalidad en la citada actuación.»
Además, el recurso de reposición argumenta que la decisión de la presidencia del Consorci de no dar curso al acuerdo de la asamblea de 2018 es completamente arbitraria. La presidencia tendría que haber trasladado el acuerdo de modificación de los estatutos a los entes consorciados para su aprobación mediante acuerdo plenario y someterlo a información pública. Es por eso que Salvador Masaroca, alcalde de Beniparrell y uno de los tres representantes de Compromís en el Consorci, dice: «El señor presidente actúa de manera caciquil con el aval del resto de ayuntamientos del PSPV-PSOE.»
En lugar de eso, es decir, en vez de seguir el trámite administrativo legal, lo que ha hecho la presidencia ha sido demorar un año y medio la modificación de los Estatutos, esperar hasta que pasaran las elecciones locales que han dado lugar a una modificación de la composición del Consorci y convocar una asamblea con una nueva mayoría más propicia a los intereses de la presidencia… y de Agbar, la multinacional que controla el 49% del accionariado de la empresa concesionaria. Como ironiza Xavier Rius, diputado provincial y representante por Picanya: «La agosticidad y el oscurantismo no pueden ser signo de identidad de las formas de gestión actuales.»
Porque ese es el fondo de la cuestión: los estatutos actuales están obsoletos y permitieron, con un juego de equilibrismo legal, que la presidencia prorrogara el contrato de gestión del agua, sin licitación y por diez años, con una empresa participada por el Ayuntamiento de Torrent, pero que, de hecho, controla la multinacional.
«La actuación del presidente del Consorci, Josep Almenar, del PSOE, es tan grave (tratar de invalidar una acta de la asamblea que no le gustaba) que probablemente tiene consecuencias jurídicas que no podemos pasar por alto. No podemos confiar en la “buena voluntad” del PSOE, que en este tema ya ha dejado muy claro cuáles son sus objetivos: mantener la gestión externalizada de la agua», explica Ricard Barberà, exalcalde de Xirivella y representante de Compromís en la Asamblea de Consorci. «Xirivella y el resto de municipios del Consorci de Aigües de l’Horta nos jugamos mucho: la buena gestión de un servicio esencial y la posibilidad de recuperar la gestión pública del suministro de agua», concluye Barberà.


ℹ️  ¿Què dice la prensa?
Nou Horta, ElPeriòdic.com,Levante-EMV

ℹ️  Lee las actes de l’asamblea del Consorci ➡ 19 desembre 2019

ℹ️  Intervención de Ricard Barberà en el Pleno de diciembre 2019
http://youtu.be/uOCGj6ArHgQ

ℹ️   Lee la intervención de Ricard Barberà en el Pleno de diciembre 2019
➡ Ricard Barberà: “El problema de la gestió de l’Aigua és el PSOE”

ℹ️   Lee la moción presentada por Compromís en el Pleno de noviembre de 2019
➡ Volem l’agua clara! Compromís presenta una moció sobre diversos aspectes de la gestió de l’aigua