Ir a versión en castellano

L’aigua no està clara, ni en el Consorci d’Aigües de l’Horta ni en el govern municipal. Necessitem avançar en el procés de reversió de la gestió externalitzada del cicle de l’aigua, actualment bloquejat. Xirivella necessita recuperar la plena gestió d’un servici tan essencial com és l’aigua potable que consumim i com és el sanejament urbà per a garantir un servici més eficient, més barat i de més qualitat. Però per a aconseguir-ho cal continuar el treball iniciat en la legislatura anterior, sobretot per Compromís, i prendre mesures com les que proposem en esta moció.

MOCIÓ

A l’empara de les disposicions de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, el portaveu del Grup Municipal Compromís, Ricard Barberà i Guillem, presenta al plenari de la corporació municipal de l’Ajuntament de Xirivella, perquè es discutisca i s’aprove, si és el cas, esta MOCIÓ, relativa al procés de reversió de la gestió externalitzada del cicle de l’aigua, d’acord amb la fonamentació següent:

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Jutjat Contenciós Administratiu número u de València ha desestimat el recurs que va presentar en 2018 l’Ajuntament de Xirivella contra l’aprovació, per part de la Junta de Govern del Consorci Aigües de l’Horta, d’una pròrroga de deu anys a l’empresa gestora del servei d’aigua potable en cinc municipis de la comarca, Aigües de l’Horta. La sentència, dictada el 26 de juliol de 2019, ja és ferma perquè l’Ajuntament de Xirivella ha renunciat a presentar recurs contra esta sentència.

Recordem els fets que van motivar el recurs de l’Ajuntament de Xirivella contra la pròrroga esmentada.

–   El 24 de novembre de 2003 es crea el Consorci Aigües de l’Horta, format pels ajuntament d’Aldaia, Beniparrell, Picanya i Xirivella, a l’Horta Sud, i per Alfara del Patriarca, a l’Horta Nord, per a gestionar a través d’aquesta fórmula el servici d’aigua potable

–   El 10 de juny de 2004 el consorci signa un contracte amb l’empresa Aigües de l’Horta, una societat mixta el soci majoritari de la qual és l’Ajuntament de Torrent (51%) i que també integra Hidraqua (49%). El termini de vigència d’este contracte era de 15 anys, per la qual cosa finalitzava el 10 de juny de 2019.

–   El 30 d’abril de 2018, la Junta de Govern del Consorci aprova prorrogar per 10 anys més el contracte de proveïment d’aigua i de sanejament amb l’empresa concessionària, Aigües de l’Horta, sense concurs i amb una opacitat absoluta.

–   Durant tota la legislatura del 2015 al 2019 l’Ajuntament de Xirivella obri un debat i anàlisi profund, en coordinació amb altres ajuntaments afectats i tots els partits que els representen, sobre la gestió del servici de proveïment d’aigua i de sanejament. Este procés mostra, entre altres qüestions, la preocupació per la falta de mecanismes de control i supervisió que els mateixos ajuntaments tenen sobre el Consorci d’Aigües de l’Horta, administració en la qual deleguen aquesta competència i, consegüentment, també sobre l’empresa contractada per a dur a terme el servei de Gestió del Cicle de l’Aigua. Esta falta de control es veu agreujada pel fet que el contracte existent des d’ara fa 15 anys no preveu cap mecanisme addicional ni de supervisió ni de control sobre esta gestió i deixa en mans d’una administració pública –en realitat un «consorci» sense funcionaris– i d’una empresa amb capital privat qualsevol iniciativa de control i supervisió sobre les tasques que realitza.

–   En juny de 2018, el Ple de Xirivella aprova per unanimitat presentar un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la Junta de Govern de Consorci de renovar el contracte per deu anys més. En el seu recurs l’Ajuntament de Xirivella considerava que el Consorci hauria d’haver debatut esta pròrroga en una assemblea general i no en una junta de govern. A més, s’argumentava que la pròrroga «altera les característiques del contracte, perquè constitueix una modificació ja que varien les prestacions del contractista, i, a més, el règim de lliure i pública concurrència. És a dir, que es podria considerar que s’estava adjudicant un contracte a dit.

–   El 26 de juliol de 2018, en l’assemblea ordinària del Consorci, els representants de Podem, Esquerra Unida, Partit Popular, Ciutadans i Compromís critiquen durament la decisió de la Junta de Govern, en mans del PSOE, de prorrogar el contracte sense haver sotmés la decisió a l’assemblea. En la mateixa sessió l’assemblea decideix iniciar el procés de modificació dels estatuts, entre altres raons, per a redefinir les competències de la Junta de Govern i que siga l’assemblea la que decidisca sobre contractacions.

Recordem també que un dels punts del pacte de govern que PSPV-PSOE, Compromís i Sí se puede firmaren en la legislatura passada era la reversió de la gestió externalitzada del cicle de l’aigua i que fora l’administració pública la que s’encarregara de dur a terme l’esmentada gestió de la forma més directa i eficient possible.

ACORDS

  1. L’Ajuntament de Xirivella, entre altres iniciatives, va impulsar en la legislatura passada un procés de renovació dels estatuts del Consorci d’Aigües de l’Horta que ara mateix està bloquejat, a pesar que el plenari del Consorci el va aprovar en la seua sessió de 26 de juliol de 2018. Entre altres, l’objectiu d’esta renovació era redistribuir algunes tasques i responsabilitats que actualment estan assignades a la Junta de Govern, perquè passaren a ser competència de l’Assemblea del Consorci. Els representants actuals de l’Ajuntament de Xirivella en el Consorci han de continuar impulsant l’esmentat procés.
  2. L’anterior alcalde de Xirivella, Ricard Barberà, va requerir el 28 de maig de 2018 i el 26 de setembre de 2018 al president del Consorci la regularització de les ordenances reguladores de la taxa per prestació de servei d’aigua potable i de la taxa per prestació del servei de clavegueram que afecten al terme municipal de Xirivella. Com que estes regularitzacions no consta que s’hagen produït, sol·licitem que el secretari municipal redacte un informe jurídic que avalue les conseqüències de l’esmentat incompliment.
  3. Demanar, d’una banda, al govern municipal que requerisca la finalització de l’informe tècnic sobre la reversió de la gestió externalitzada del cicle de l’aigua a Xirivella que al final de la legislatura passada estava quasi finalitzat. I d’una altra, demanar que l’alcalde de Xirivella requerisca de manera immediata al president del Consorci que encarregue urgentment la redacció de l’informe tècnic de reversió de les externalitzacions de la gestió de l’aigua.
  4. Sol·licitar al secretari municipal la redacció d’un informe sobre la necessitat o viabilitat jurídica de modificar o adaptar els actuals estatuts del Consorci d’Aigües de l’Horta a la legalitat vigent.
  5. Notificar estes resolucions al Consorci d’Aigües de l’Horta i als ajuntaments que en formen part més l’Ajuntament de Torrent, així com als respectius grups polítics.

 

Xirivella, 26 de novembre de 2019

Descarrega’t la moció en PDF

 

*******************************

Versión en castellano

 

Al amparo de las disposiciones de la Ley 8/2010, de la Generalitat, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, el portavoz del Grupo Municipal Compromís, Ricard Barberà i Guillem, presenta al plenario de la corporación municipal del Ayuntamiento de Xirivella, para que se discuta y se apruebe, si procede, esta MOCIÓN, relativa al proceso de reversión de la gestión externalizada del ciclo del agua, de acuerdo con la fundamentación siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de València ha desestimado el recurso que presentó en 2018 el Ayuntamiento de Xirivella contra la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno del Consorcio Aigües de l’Horta, de una prórroga de diez años a la empresa gestora del servicio de agua potable en cinco municipios de la comarca, Aigües de l’Horta. La sentencia, dictada el 26 de julio de 2019, ya es firme porque el Ayuntamiento de Xirivella ha renunciado a presentar recurso contra esta sentencia.

Recordemos los hechos que motivaron el recurso del Ayuntamiento de Xirivella contra la prórroga mencionada.

–   El 24 de noviembre de 2003 se crea el Consorcio Aigües de l’Horta, formado por los ayuntamientos de Aldaia, Beniparrell, Picanya y Xirivella, en L’Horta Sud, y por Alfara del Patriarca, en L’Horta Nord, para gestionar a través de esta fórmula el servicio de agua potable

–   El 10 de junio de 2004 el consorcio firma un contrato con la empresa Aigües de l’Horta, una sociedad mixta cuyo socio mayoritario es el Ayuntamiento de Torrent (51%) y que también integra Hidraqua (49%). El plazo de vigencia de este contrato era de 15 años, por lo que finalizaba el 10 de junio de 2019.

–   El 30 de abril de 2018, la Junta de Gobierno del Consorcio aprueba prorrogar por 10 años más el contrato de abastecimiento de agua y de saneamiento con la empresa concesionaria, Aigües de l’Horta, sin concurso y con una opacidad absoluta.

–   Durante toda la legislatura del 2015 al 2019 el Ayuntamiento de Xirivella abre un debate y análisis profundo, en coordinación con otros ayuntamientos afectados y todos los partidos que los representan, sobre la gestión del servicio de abastecimiento de agua y de saneamiento. Este proceso muestra, entre otras cuestiones, la preocupación por la falta de mecanismos de control y supervisión que los propios ayuntamientos tienen sobre el Consorcio de Aigües de l’Horta, administración en la que delegan esta competencia y, por consiguiente, también sobre la empresa contratada para llevar a cabo el servicio de Gestión del Ciclo del agua. Esta falta de control se ve agravada por el hecho de que el contrato existente desde ahora hace 15 años no prevé ningún mecanismo adicional ni de supervisión ni de control sobre esta gestión y deja en manos de una administración pública –en realidad un «consorcio» sin funcionarios–, y de una empresa con capital privado cualquier iniciativa de control y supervisión sobre las tareas que realiza.

–   En junio de 2018, el Pleno de Xirivella aprueba por unanimidad presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Junta de Gobierno de Consorcio de renovar el contrato por diez años más. En su recurso el Ayuntamiento de Xirivella consideraba que el Consorcio tendría que haber debatido esta prórroga en una asamblea general y no en una junta de gobierno. Además, se argumentaba que la prórroga «altera las características del contrato, porqué constituye una modificación puesto que varían las prestaciones del contratista, y, además, el régimen de libre y pública concurrencia. Es decir, que se podría considerar que se estaba adjudicando un contrato a dedo.

–   El 26 de julio de 2018, en la asamblea ordinaria del Consorcio, los representantes de Podemos, Esquerra Unida, Partido Popular, Ciudadanos y Compromís critican duramente la decisión de la Junta de Gobierno, en manos del PSOE, de prorrogar el contrato sin haber sometido la decisión a la asamblea. En la misma sesión la asamblea decide iniciar el proceso de modificación de los estatutos, entre otras razones, para redefinir las competencias de la Junta de Gobierno y que sea la asamblea la que decida sobre contrataciones.

Recordemos también que uno de los puntos del pacto de gobierno que PSPV-PSOE, Compromís y Sí se puede firmaron en la legislatura pasada era la reversión de la gestión externalizada del ciclo del agua y que fuera la administración pública la que se encargara de llevar a cabo la mencionada gestión de la forma más directa y eficiente posible.

 

ACUERDOS

  1. El Ayuntamiento de Xirivella, entre otras iniciativas, impulsó en la legislatura pasada un proceso de renovación de los estatutos del Consorcio de Aigües de l’Horta que ahora mismo está bloqueado, a pesar de que el plenario del Consorcio lo aprobó en su sesión de 26 de julio de 2018. Entre otros, el objetivo de esta renovación era redistribuir algunas tareas y responsabilidades que actualmente están asignadas a la Junta de Gobierno, para que pasaran a ser competencia de la Asamblea del Consorcio. Los representantes actuales del Ayuntamiento de Xirivella en el Consorcio tienen que continuar impulsando el mencionado proceso.
  2. El anterior alcalde de Xirivella, Ricard Barberà, requirió el 28 de mayo de 2018 y el 26 de septiembre de 2018 al presidente del Consorcio la regularización de las ordenanzas reguladoras de la tasa por prestación de servicio de agua potable y de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado que afectan al término municipal de Xirivella. Como estas regularizaciones no consta que se hayan producido, solicitamos que el secretario municipal redacte un informe jurídico que evalúe las consecuencias del mencionado incumplimiento.
  3. Pedir, por un lado, al gobierno municipal que requiera la finalización del informe técnico sobre la reversión de la gestión externalizada del ciclo del agua en Xirivella que al final de la legislatura pasada estaba casi finalizado. Y por otro, pedir que el alcalde de Xirivella requiera de manera inmediata al presidente del Consorcio que encargue urgentemente la redacción del informe técnico de reversión de las externalizaciones de la gestión del agua.
  4. Solicitar al secretario municipal la redacción de un informe sobre la necesidad o viabilidad jurídica de modificar o adaptar los actuales estatutos del Consorcio de Aigües de l’Horta a la legalidad vigente.
  5. Notificar estas resoluciones al Consorcio de Aigües de l’Horta y a los ayuntamientos queforman parte de él, además del Ayuntamiento de Torrent, así como a los respectivos grupos políticos.Descárgate la moción en PDF