Ir a versión en castellano

Intervenció de Ricard Barberà en el Ple de desembre, a propòsit de les conseqüències de la moció que Compromís va presentar en el Ple de novembre per a desbloquejar la recuperació de la gestió pública de l’aigua. 

Sra. Jansen quede’s amb estes frases:

• PRIMERA. Perseguir la gestió pública de l’aigua  dotant de recursos al Consorci Aigües de l’horta.

• SEGONA. Continuarem treballant perquè el Consorci d’Aigües de l’Horta tinga els recursos necessaris per a poder fer-se càrrec, directament, de la gestió de l’aigua.

Quin d’eixos dos textos correspon al programa de Compromís i quin a Podem?

M’ho sabria dir?

Sra. Jansen m’encanta que a Podem també li apassione el tema de l’aigua,

però equivoca la direcció del seu atac.

El problema amb l’aigua no el tenen amb Compromís,

el tenen amb el PSOE, els seus socis de govern a Xirivella.

Sra. Jansen, li conteste la pregunta inicial, el que deia Podem en el seu programa era:

• Perseguir la gestió pública de l’aigua dotant de recursos el Consorci Aigües de l’horta

El que deia Compromís en el seu programa, era

• Continuarem treballant perquè el Consorci d’Aigües de l’Horta tinga els recursos necessaris per a poder fer-se càrrec, directament, de la gestió de l’aigua.

Ja veuen, propostes totalment diferents que han necessitat d’un vídeo per explicar-les!

Sra. Jansen, torne a insistir,

el problema de l’aigua no el tenen amb nosaltres, amb la gent de Compromís, el tenen amb el PSOE, els seus socis de govern a Xirivella

Sincerament, amb la mà al cor, realment se creu l’última nota de premsa que ha publicat el govern de Xirivella?

Vosté, igual que jo, vam estar en l’última assemblea del Consorci d’Aigües de l’Horta.

• ¿Fa falta que li recorde que el PSOE va votar en contra de les actes que recollien l’acord per fer més democràtics els òrgans de govern del Consorci?

Fer més democràtic el funcionament dels òrgans del consorci és un dels punts de l’acord de la moció que es votà a l’últim ple de novembre i que vosté intenta ridiculitzar i llevar-li importància afirmant que ja està en marxa.

En marxa, en marxa de què?

• Amb un PSOE que posa en acció tots els mecanismes possibles, per més retorçuts que siguen, per paralitzar-lo? De veres?

• Amb un PSOE que signa amb vosté una nota de premsa pel matí i vota de vesprada en sentit totalment contrari?

Vostés insisteixen a dir que fa falta dotar (ja) de recursos el Consorci perquè puga gestionar millor i sobretot per a fer les tasques d’inspecció. Genial!

Nosaltres des de Compromís també volem dotar de recursos el Consorci i millorar la gestió i la inspecció de tot el que gestiona el Consorci.

Però, qui ha de governar i gestionar això, especialment en les decisions importants?

¿Una Junta de Govern amb majoria absoluta d’alcaldies del PSOE?

¿Una junta de govern amb el Sr. Almenar al capdavant, màxim responsable de la situació actual del Consorci?

No, no són qüestions antagòniques, nosaltres volem incrementar els recursos i també la transparència en la gestió i la democràcia dels òrgans de representació.

L’altra gran crítica que fa vosté és que la moció es va aprovar gràcies als vots del PP, I?

¿Des de quan Podem demana permís al PP per saber que ha de votar?

Nosaltres no ho hem fet mai ni tenim previst fer-ho!

Li recorde amb qui va votar conjuntament Podem en l’última assemblea del Consorci?

– Amb Compromís, EU, Cs (que ací a l’Ajuntament va votar en contra de la moció, no entenc encara per què!) i amb quí més? Amb el PP.

Sra Jansen, li recorde els nostres programes electorals, on Podem deia

◦ Perseguir la gestió pública de l’aigua dotant de recursos al Consorci Aigües de l’horta.

Compromís deia

◦ Continuarem treballant perquè el Consorci d’Aigües de l’Horta tinga els recursos necessaris per a poder fer-se càrrec, directament, de la gestió de l’aigua.

De veres deixarà que el PSOE els pose en contra nostra en este tema?

***************

Versión en castellano

Sra. Jansen quédese con estas frases:

• PRIMERA. Perseguir la gestión pública de la agua dotando de recursos al Consorcio Aigües de la huerta.

• SEGUNDA. Continuaremos trabajando para que el Consorci d’Aigües de l’Horta tenga los recursos necesarios para poder hacerse cargo, directamente, de la gestión del agua.

¿Cuál de esos dos textos corresponde en el programa de Compromís y cuál a Podemos?
Me lo sabría decir?

Sra. Jansen me encanta que a Podemos también le apasione el tema del agua, pero equivoca la dirección de su ataque.

El problema con el agua no lo tienen con Compromís, lo tienen con el PSOE, sus socios de gobierno en Xirivella.

Sra. Jansen, le contesto la pregunta inicial, lo que decía Podemos en su programa era:
• Perseguir la gestión pública del agua dotando de recursos el Consorcio Aigües de la huerta

Lo que decía Compromís en su programa, era
• Continuaremos trabajando para que el Consorci d’Aigües de l’Horta tenga los recursos necesarios para poder hacerse cargo, directamente, de la gestión del agua.

Ya ven, propuestas totalmente diferentes que han necesitado de un vídeo para explicarlas!

Sra. Jansen, vuelvo a insistir, el problema del agua no lo tienen con nosotros, con la gente de Compromís, lo tienen con el PSOE, sus socios de gobierno en Xirivella

Sinceramente, con la mano en el corazón, -realmente se cree la última nota de prensa que ha publicado el gobierno de Xirivella?

Usted, igual que yo, estuvimos en la última asamblea del Consorcio de Aigües de l’Horta

• ¿Hace falta que le recuerde que el PSOE votó en contra de las actas que recogían el acuerdo para hacer más democráticos los órganos de gobierno del Consorcio?

Hacer más democrático el funcionamiento de los órganos del consorcio es uno de los puntos del acuerdo de la moción que se votó al último pleno de noviembre y que usted intenta ridiculizar y quitarle importancia afirmando que ya está en marcha.
En marcha, ¿en marcha de qué?
• ¿Con un PSOE que pone en acción todos los mecanismos posibles, por más retorcidos que sean, para paralizarlo? ¿De verdad?
• ¿Con un PSOE que firma con usted una nota de prensa por la mañana y vota por la tarde en sentido totalmente contrario?

Ustedes insisten en decir que hace falta dotar (ya) de recursos al Consorci para que pueda gestionar mejor y sobre todo para hacer las tareas de inspección. Genial!
Nosotros desde Compromís también queremos dotar de recursos al Consorci y mejorar la gestión y la inspección de todo lo que gestiona el Consorci.

Pero, ¿quién tiene que gobernar y gestionar esto, especialmente en las decisiones importantes?
¿Una Junta de Gobierno con mayoría absoluta de alcaldías del PSOE?
¿Una junta de gobierno con el Sr. Almenar al frente, máximo responsable de la situación actual del Consorcio?

No, no son cuestiones antagónicas, nosotros queremos incrementar los recursos y también la transparencia en la gestión y la democracia de los órganos de representación.

La otra gran crítica que hace usted es que la moción se aprobó gracias a los votos del PP, ¿Y?

¿Desde cuando Podemos pide permiso al PP para saber qué tiene que votar?
¡Nosotros no lo hemos hecho nunca ni tenemos previsto hacerlo!

¿Le recuerdo con quién votó conjuntamente Podemos en la última asamblea del Consorcio?
– Con Compromís, EU, Cs (que aquí en el Ayuntamiento votó en contra de la moción, no entiendo todavía por qué!) ¡y con quién más? Con el PP.

Sra. Jansen, le recuerdo nuestros programas electorales, donde Podemos decía
◦ Perseguir la gestión pública del agua dotando de recursos al Consorci d’Aigües de l’Horta.
Compromís decía
◦ Continuaremos trabajando para que el Consorci d’Aigües de l’Horta tenga los recursos necesarios para poder hacerse cargo, directamente, de la gestión del agua.

¿De verdad dejará que el PSOE les ponga en contra nuestra en este tema?