Ir a versión en castellano

Compromís exigeix a Almenar la sentència que qüestiona la viabilitat de la pròrroga del servei d’aigua 

El 2023 els ajuntaments consorciats podrien tindre un greu problema si no es prenen les mesures pertinents per assegurar el servei d’este bé bàsic.

Davant la situació que es podria crear en 2023 la resposta del president («el Consorci farà allò que considere més adient en el 2023») posa en perill la continuïtat de l’abastiment de l’aigua, punt recordat insistentment pels representants de Compromís en l’Assemblea. S’ha de tindre en compte que una licitació d’aquestes característiques no es duu a terme en uns poc mesos i estem a no arriba un any i mig.

La presidència del Consorci va paralitzar, fa poc més d’un any, un procés de modificació d’estatuts impulsat per Compromís durant la legislatura del 2015, modificació que va comptar amb un suport de més del 80% de l’assemblea en aquell moment. Segons la Llei de procediment administratiu, la presidència tenia l’obligació d’impulsar el canvi d’estatuts votat, però, en lloc de fer-ho, va usar la majoria socialista de la legislatura del 2019 per intentar parar-ho. Compromís va interposar un recurs en què es defensava que la presidència havia de procedir al canvi d’estatuts, i una vegada feta, si ho considerava, iniciar un altre procés de modificació. Catorze mesos després la presidència ha denegat este recurs. I els únics elements que ha trobat per a fer-ho han estat defectes de forma, parcialment retirats, per a evitar entrar en el fons de la qüestió.

El canvi d’estatuts està estretament lligat a la renovació de l’empresa que presta el servei de gestió per al Consorci. En la legislatura 2015, l’alcalde de Picanya va intentar evitar que l’assemblea del Consorci decidira sobre la renovació de la contracta i, recolzant-se en la redacció dels antics estatuts, va aconseguir evitar sotmetre una decisió tan important a l’assemblea. Com a conseqüència l’empresa de la contracta va ser renovada per deu anys més. Tot i que l’empresa tenia prevista la seua extinció al llarg del 2021, l’Ajuntament de Torrent, propietari en un 51% de l’empresa Aigües de L’Horta, va decidir fer ús de l’única possibilitat prevista i va aconseguir allargar la vida de la seua mercantil fins al 23 de febrer de 2023. 

Els ajuntaments de Xirivella i Beniparrell van interposar un contenciós en 2018 a la decisió de continuar amb la mateixa empresa durant deu anys més sense comptar amb la majoria de l’assemblea. Tot i que estos contenciosos no han estat favorables per als ajuntaments reclamants, existeix una sentència posterior que sí que ho fa.  

Finalment, la modificació d’estatus aprovada ahir recull en essència molts dels punts que es plantejaren en 2018, i per tant han sigut quasi tres anys de paràlisi injustificada que ha impedit centrar els esforços en millorar el servei d’aigua. 

90.000 usuaris poden quedar-se sense gestió del cicle d’aigua en 2023

Des del 2015, Compromís Horta Sud, a través dels seus representants en el Consorci estan defensant un servei 100% públic de la gestió del cicle de l’aigua que puga garantir el dret a l’aigua que propugna al seu programa electoral. 

Segons explica Ricard Barberà, exalcalde de Xirivella i un dels impulsors del contenciós de 2018, el president del Consorci, Josep Almenar, no té cap intenció de fer que el Consorci funcione com l’administració pública que és i per este motiu “necessita disposar d’una empresa amb la qual poder maniobrar sense donar explicacions”. Durant tota la legislatura del 2015 Compromís va insistir en cada assemblea en la necessitat de crear les primeres places funcionarials que haurien de desenvolupar les tasques de control i supervisió que el Consorci ha d’exercir sobre l’empresa contractada. Este personal funcionari hauria d’encarregar-se també de preparar la documentació del procés de licitació que ja hauria d’estar en marxa, però, segons va denunciar Xavi Rius, diputat provincial de Compromís i representant en el Consorci, “no s’ha iniciat cap procediment de redacció de plecs ni tècnics, ni administratius per a la licitació.” En l’assemblea Rius li ho va recordar directament a Almenar: “Li ho estem advertint des de 2015, i vostè cada assemblea continua tirant pilotes fora derivant el debat als punts i les comes d’un text quan el problema important és que el servei està en risc de deixar-se de prestar”

A més, cal destacar el cas greu de l’Ajuntament de Beniparrell. Segons recorda el seu alcalde, Voro Masaroca, de Compromís, «la corporació per unanimitat dels seus membres va demanar l’eixida del Consorci i actualment es troba presonera d’una decisió no transparent que els obliga per deu anys a continuar en ell».

Ja en precs i preguntes Compromís va exigir el detall de l’eficiència de la distribució de l’aigua en cadascun dels municipis consorciats per a poder avaluar el resultat de vint anys de Consorci.

ℹ️  +INFO

Compromís estudia iniciar accions legals contra els representants del PSOE en el Consorci d’Aigües de l’Horta

Compromís continua reclamant per via administrativa la modificació dels estatuts del Consorci d’Aigües de l’Horta


Versión en castellano

Compromís exige al presidente del Consorci d’Aigües de l’Horta, el socialista Almenar, que no ponga en peligro el suministro de agua 

Compromís exige a Almenar la sentencia que cuestiona la viabilidad de la prórroga del servicio de agua 

En 2023 los ayuntamientos consorciados podrían tener un grave problema si no se toman las medidas pertinentes para asegurar el servicio de este bien básico.

Ante la situación que se podría crear en 2023, la respuesta del presidente («el Consorci hará lo que considere más adecuado en 2023») pose en peligro la continuidad del abastecimiento del agua, punto recordado insistentemente por los representantes de Compromís en la asamblea. Se tiene que tener en cuenta que una licitación de estas características no se lleva a cabo en unos pocos meses y falta menos de año y medio.

La presidencia del Consorci paralizó, hace poco más de un año, un proceso de modificación de estatutos impulsado por Compromís durante la legislatura de 2015-2019, modificación que contó con un apoyo de más del 80% de la asamblea en aquel momento. Según la Ley de procedimiento administrativo, la presidencia tenía la obligación de impulsar el cambio de estatutos votado, pero, en lugar de hacerlo, usó la mayoría socialista de la legislatura del 2019 para intentar pararlo. Compromís interpuso un recurso en el que se defendía que la presidencia tenía que proceder al cambio de estatutos, y una vez hecha, si lo consideraba, iniciar otro proceso de modificación. Catorce meses después la presidencia ha denegado este recurso. Y los únicos elementos que ha encontrado para hacerlo han sido defectos de forma, parcialmente retirados, para evitar entrar en el fondo de la cuestión.

El cambio de estatutos está estrechamente ligado a la renovación de la empresa que presta el servicio de gestión para el Consorci. En la legislatura 2015-2019, el alcalde de Picanya intentó evitar que la asamblea del Consorci decidiera sobre la renovación de la contrata y, apoyándose en la redacción de los antiguos estatutos, consiguió evitar someter una decisión tan importante a la asamblea. Como consecuencia la empresa de la contrata fue renovada por diez años más. A pesar de que la empresa tenía prevista su extinción a lo largo del 2021, el Ayuntamiento de Torrent, propietario en un 51% de la empresa Aigües de L’Horta, decidió hacer uso de la única posibilidad prevista y consiguió alargar la vida de su mercantil hasta el 23 de febrero de 2023. 

Los ayuntamientos de Xirivella y Beniparrell interpusieron un contencioso en 2018 a la decisión de continuar con la misma empresa durante diez años más sin contar con la mayoría de la asamblea. A pesar de que estos contenciosos no han sido favorables para los ayuntamientos reclamantes, existe una sentencia posterior que sí que lo hace. 

Finalmente, la modificación de estatutos aprobada ayer recoge en esencia muchos de los puntos que se plantearon en 2018, y por tanto han sido casi tres años de parálisis injustificada que ha impedido centrar los esfuerzos en mejorar el servicio de agua. 

90.000 usuarios pueden quedarse sin gestión del ciclo de agua en 2023

Desde 2015, Compromís Horta Sud, a través de sus representantes en el Consorci, está defendiendo un servicio 100% público de la gestión del ciclo del agua que pueda garantizar el derecho al agua que propugna en su programa electoral. 

Según explica Ricard Barberà, exalcalde de Xirivella y uno de los impulsores del contencioso de 2018, el presidente del Consorci, Josep Almenar, no tiene ninguna intención de hacer que el Consorci funcione como la administración pública que es y por este motivo “necesita disponer de una empresa con la cual poder maniobrar sin dar explicaciones”. Durante toda la legislatura del 2015 Compromís insistió en cada asamblea en la necesidad de crear las primeras plazas funcionariales que tendrían que desarrollar las tareas de control y supervisión que el Consorci tiene que ejercer sobre la empresa contratada. Este personal funcionario tendría que encargarse también de preparar la documentación del proceso de licitación que ya tendría que estar en marcha, pero, según denunció Xavi Rius, diputado provincial de Compromís y representante en el Consorci, “no se ha iniciado ningún procedimiento de redacción de pliegos ni técnicos, ni administrativos para la licitación.” En la asamblea Rius se lo recordó directamente en Almenar: “Se lo estamos advirtiendo desde 2015, y usted cada asamblea continúa echando pelotas fuera derivando el debate a los puntos y las comas de un texto cuando el problema importante es que el servicio está en riesgo de dejarse de prestar”

Además, hay que destacar el caso grave del Ayuntamiento de Beniparrell. Según recuerda su alcalde, Voro Masaroca, de Compromís, «la corporación por unanimidad de sus miembros pidió la salida del Consorci y actualmente se encuentra prisionera de una decisión no transparente que les obliga por diez años a continuar en él».Ya en ruegos y preguntas Compromís exigió el detalle de la eficiencia de la distribución del agua en cada uno de los municipios consorciados para poder evaluar el resultado de veinte años de Consorci.

ℹ️  +INFO

Compromís estudia iniciar acciones legales contra los representantes del PSOE en el Consorci d’Aigües de l’Horta

Compromís continúa reclamando por vía administrativa la modificación de los estatutos del Consorci d’Aigües de l’Horta