Ir a versión en castellano

El PSOE tomba un acord de modificació d’estatuts recolzat pel 92% dels representants en la legislatura anterior. L’acord pretenia evitar que la presidència poguera adjudicar a dit el contracte de gestió de l’aigua de tots els municipis membres.

Segons expliquen els representants de Compromís a l’assemblea del Consorci d’Aigües de L’Horta,  Ricard Barberà, Xavi Rius i Voro Massaroca, el president del Consorci, Josep Almenar (alcalde de Picanya), «ha perdut definitivament el nord» i reclamen al PSOE, el seu soci al Govern del Botànic, «que prenga mesures urgents». En paraules de Xavi Rius, «Almenar no ha admès, davant dels dubtes legals que ell tenia, una consulta prèvia al Consell Jurídic Consultiu. Cal recordar que el mateix Almenar posa en dubte una votació, sense cap vot en contra, votada a favor per ell, dirigint ell la votació i feta com indicà l’habilitat nacional.»

“Els estatuts actuals estan obsolets i van permetre, amb un joc d’equilibrisme legal, que la presidència adjudicara el contracte de gestió de l’aigua, de tots els pobles, en contra del que demanava la mateixa assemblea. Este contracte es va adjudicar per deu anys a una empresa participada per l’Ajuntament de Torrent, que ni tan sols és membre del Consorci, en contra de la voluntat de la pràctica totalitat dels membres”.

D’esta manera Almenar pretén continuar evitant la fiscalització i el canvi de model de gestió del cicle de l’aigua en l’àrea metropolitana, que va proposar Compromís en la legislatura passada, i perpetuar una gestió que no convida a sumar al projecte a cap altre ajuntament, ben al contrari: incentiva els ajuntaments que puguen a abandonar l’organisme. 

La gestió del PSOE en el consorci és caciquil

Compromís assenyala que la gestió de l’aigua dels pobles que són membres al consorci, lluny de fer-se pública, està entregant-se en safata de plata a operadors privats. En lloc de dotar l’administració del Consorci de funcionaris i tècnics propis, se n’externalitza la gestió. Això vol dir que el cost de la gestió s’incrementa per a generar beneficis econòmics als operadors i què l’administració no exerceix ni cap control sobre la gestió externalitzada, ni la custòdia dels expedients públics, propis d’aquesta gestió. 

En nombroses ocasions Compromís ha convidat el president del consorci a crear les places d’habilitats nacionals que controlen i orienten jurídicament i administrativament les accions de tots òrgans del Consorci. Però Almenar no té cap voluntat de ser controlat per un habilitat nacional, ni fiscalitzat per la seua assemblea. Lluny de fer seua la proposta de Compromís, Almenar ha aconseguit que dimitisca el secretari anterior i que la secretària actual, en lloc d’orientar les accions de l’entitat, propose contractar un advocat que li diga què fer. Tant l’un com l’altre són funcionaris propis d’un dels ajuntaments membres, que acumulen estes funcions a les pròpies del seu càrrec a l’Ajuntament.

Així doncs, ahir el PSOE va tornar a demostrar, a través de la presidència i de la resta de representants, que no té cap intenció de fer que la gestió de l’aigua dels municipis del consorci siga ni pública, ni transparent, ni participada. Per este motiu Compromís analitzarà l’opció de iniciar accions legals contra la presidència del consorci d’Aigües de l’Horta i els membres del PSOE que van votar l’anul·lació de la modificació d’estatuts aprovada amb el vot favorable del 92% dels membres de l’assemblea en la legislatura anterior. 

🔸A pregunta de Ricard Barberà, poguérem saber que la intenció de la presidència del Consorci és externalitzar el servici tècnic d’inspecció que preveia el nou contracte (recordem-ho: un contracte a fet a dit). En altres paraules, el Consorci pot acabar contractant, indirectament, l’empresa adjudicatària per a fer-se les inspeccions a ella mateixa. A que mola?

ℹ️ Què en diu la premsa?
Valencia Plaza, eldiarioCV.es, La Vanguardia, Nou Horta, El Periódico de Aquí,
ℹ Llig l’acta de l’última assemblea del Consorci
➡ http://xirivella.compromis.net/files/2020/01/201219ActaConsorci.pdf
ℹ Llig l’ordre del dia de la pròxima assemblea del Consorci
➡ https://xirivella.compromis.net/files/2020/01/200127conv.assemb.cons_.pdf
ℹ Intervenció de Ricard Barberà en el Ple de desembre
➡ http://youtu.be/uOCGj6ArHgQ
ℹ Llig la intervenció de Ricard Barberà en defensa de la moció
➡ https://xirivella.compromis.net/2019/12/20/aigua-3/
ℹ Llig la moció presentada per Compromís
➡ https://xirivella.compromis.net/2019/11/26/aigua/

Versión en castellano

Compromís estudia iniciar acciones legales contra los representantes del PSOE en el Consorci d’Aigües de l’Horta

El PSOE tumba un acuerdo de modificación de estatutos apoyado por el 92% de los representantes en la legislatura anterior. El acuerdo pretendía evitar que la presidencia pudiera adjudicar a dedo el contrato de gestión del agua de todos los municipios miembros.

Según explican los representantes de Compromís a la asamblea del Consorci d’Aigües de l’Horta,  Ricard Barberà, Xavi Rius y Voro Massaroca, el presidente del Consorci, Josep Almenar (alcalde de Picanya), «ha perdido definitivamente el norte» y reclaman al PSOE, su socio en el Govern del Botànic, «que tome medidas urgentes». En palabras de Xavi Rius, «Almenar no ha admitido, ante las dudas legales que él tenía, una consulta previa al Consell Jurídic Consultiu. Hay que recordar que el mismo Almenar pone en entredicho una votación, sin ningún voto en contra, votada a favor por él, dirigiendo él la votación y hecha como indicó el habilitado nacional.»

“Los estatutos actuales están obsoletos y permitieron, con un juego de equilibrismo legal, que la presidencia adjudicara el contrato de gestión del agua, de todos los pueblos, en contra de lo que pedía la propia asamblea. Este contrato se adjudicó por diez años a una empresa participada por el Ayuntamiento de Torrent, que ni siquiera es miembro del Consorci, en contra de la voluntad de la práctica totalidad de los miembros”.

De esta manera Almenar pretende continuar evitando la fiscalización y el cambio de modelo de gestión del ciclo del agua en el área metropolitana, que propuso Compromís en la legislatura pasada, y perpetuar una gestión que no invita a sumar al proyecto a ningún otro ayuntamiento, bien al contrario: incentiva a los ayuntamientos que puedan a abandonar el organismo. 

La gestión del PSOE en el consorcio es caciquil

Compromís señala que la gestión del agua de los pueblos que son miembros al Consorci, lejos de hacerse pública, está entregándose en bandeja de plata a operadores privados. En lugar de dotar la administración del consorcio de funcionarios y técnicos propios, se  externaliza la gestión. Esto quiere decir que el coste de la gestión se incrementa para generar beneficios económicos a los operadores y que la administración no ejerce ningún control sobre la gestión externalizada, ni la custodia de los expedientes públicos, propios de esta gestión. 

En numerosas ocasiones Compromís ha invitado al presidente del Consorci a crear las plazas de habilitados nacionales que controlan y orientan jurídicamente y administrativamente las acciones de todos órganos del Consorci. Pero Almenar no tiene ninguna voluntad de ser controlado por un habilitado nacional, ni fiscalizado por su asamblea. Lejos de hacer suya la propuesta de Compromís, Almenar ha conseguido que dimita el secretario anterior y que la secretaria actual, en lugar de orientar las acciones de la entidad, proponga contratar a un abogado que le diga qué hacer. Tanto el uno como el otro son funcionarios propios de uno de los ayuntamientos miembros, que acumulan estas funciones a las propias de su cargo en el Ayuntamiento.

Así pues, ayer el PSOE volvió a demostrar, a través de la presidencia y del resto de representantes, que no tiene ninguna intención de hacer que la gestión del agua de los municipios del Consorci sea ni pública, ni transparente, ni participada. Por este motivo Compromís analizará la opción de iniciar acciones legales contra la presidencia del Consorci d’Aigües de l’Horta y los miembros del PSOE que votaron la anulación de la modificación de estatutos aprobada con el voto favorable del 92% de los miembros de la asamblea en la legislatura anterior.

🔸A pregunta de Ricard Barberà, pudimos saber que la intención de la presidencia del Consorci es externalizar el servicio técnico de inspección que preveía el nuevo contrato (recordemos: un contrato a dedo). En otras palabras, el Consorci puede acabar contratando, indirectamente, la empresa adjudicataria para hacerse las inspecciones a ella misma. ¿A que mola?

ℹ️ Â¿Qué dice la premsa?
Valencia Plaza, eldiarioCV.es, La Vanguardia, Nou Horta, El Periódico de Aquí,
Lee el acta de la última asamblea del Consorci  http://xirivella.compromis.net/files/2020/01/201219actaconsorci.pdf
Lee el orden del día de la próxima asamblea del Consorcio  https://xirivella.compromis.net/files/2020/01/200127conv.assemb.cons_.pdf
Intervención de Ricard Barberà en el Pleno de diciembre
http://youtu.be/uOCGj6ArHgQ
Lee la intervención de Ricard Barberà en defensa de la moción  https://xirivella.compromis.net/2019/12/20/aigua-3/
Lee la moción presentada por Compromís  https://xirivella.compromis.net/2019/11/26/aigua/