Ir a versión en castellano

Hui estem contentes: per primera vegada l’equip de govern de Xirivella ha accedit a fer el que toca: donar difusió a una moció aprovada pel Ple en favor de la mobilitat sostenible. 

Bicimanifestació de 2015.

Esta vegada la moció la presentaven els companys i companyes de Podem, en altres ocasions hem sigut nosaltres, però fins ara sempre s’havien negat a donar-les a conéixer a la ciutadania.

Quant al contingut de la moció, l’objectiu era exigir a les diferents administracions solucions per a poder anar en bicicleta a València de manera segura. Compromís per Xirivella presentàrem diverses propostes de millora però la majoria no van ser acceptades: es veu que hi ha temes que li resulten incòmodes al diputat-alcalde.

Ací teniu els punts d’acord aprovats més les aportacions de Compromís per Xirivella. En roig, les rebutjades per Podem i en verd la que va acceptar:

Primer. Que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana execute un carril bici segregat pel pont de Xirivella perquè les seues veïnes i veïns, igual que els d’Alaquàs i Aldaia, puguen desplaçar-se a València. Qualsevol intervenció en la intersecció entre l’A-3 i la V-30 ha d’estar inclosa en un pla integral que incloga la solució a les necessitats de mobilitat no motoritzada de Xirivella, Alaquàs i Aldaia. +INFO

Segon. Que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat execute per als nostres municipis una via alternativa com la realitzada recentment per a unir el barri de la Torre amb el de Sant Marcel·lí, tal com recull el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Xirivella.

Tercer. Que l’Ajuntament de València execute el tram de carril bici que unisca les nostres localitats amb l’Hospital General per l’avinguda del Cid. Tal com es va comprometre públicament a fer el seu regidor de Mobilitat en 2016 (i tots els anys següents fins enguany), sense que ni tan sols s’haja realitzat la redacció del projecte hui dia. +INFO

Quart. Que el Ministeri de Transports i Mobilitat mantinga en condicions el pas actual mentre va redactant el projecte de nova passarel·la, inclosa una il·luminació adequada i manteniment del paviment que comença a deteriorar-se, a més a més d’habilitar el pas de bicis, actualment restringit. 

Cinqué. L’Ajuntament de Xirivella es compromet a liderar la reivindicació dels punts anteriors davant totes les administracions implicades, a difondre-la entre la població mitjançant xarrades i campanyes i a promoure l’adhesió dels ajuntaments veïns. Les activitats de la Setmana de la Mobilitat organitzades per l’Ajuntament, a més d’oferir activitats lúdiques, serviran per a reivindicar la solució als problemes de Xirivella referits a mobilitat sostenible, tant pel que fa a la mobilitat en bicicleta com al transport públic en autobús i en tren i a una futura arribada del servici de metro a la nostra ciutat. +INFO

Sisé. Traslladar els acords adoptats mitjançant aquesta moció al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; a la Conselleria de Política TerritorialObres Públiques i Mobilitat; al Ajuntament de València; així com a la Plataforma Pel Transport Públic de L’Horta SudL’Ajuntament de Xirivella donarà a conéixer el resultat d’esta moció a través d’una nota de premsa, de les xarxes socials municipals i del butlletí d’informació municipal. +INFO

+INFO

  • Primer. Reivindicar la passarel·la sense parlar de l’ampliació de la V-30 no és seriós. La intersecció entre l’A-3 i la V-30 és un punt molt conflictiu on conflueixen moltes infraestructures. Per això és necessari que les diverses administracions implicades es posen d’acord i dissenyen un projecte integral que incorpore una passarel·la digna. Ací teniu totes les claus: https://xirivella.compromis.net/2021/07/02/claus-v-30-a-3/
  • Tercer. El carril bici de l’avinguda del Cid a la plaça d’Espanya de València es dividix en dos trams. El primer (de la plaça d’Espanya a l’Hospital General (avingunda de Tres Forques) ja està licitat i ben prompte començaran les obres. El segon, de l’Hospital General fins al pont de Xirivella, ja té redactat el projecte tècnic, a falta d’alguns informes, i prompte eixirà a licitació. Per tant, no és cert el que s’afirma en la moció.
  • Cinqué. El balanç de la reivindicació de la mobilitat sostenible i del transport públic de l’equip de govern en esta legislatura és molt pobre. Valga com a exemple la setmana de la mobilitat d’aquest mateix setembre, que una vegada més s’ha centrat en activitats lúdiques, sense el menor contingut reivindicatiu ni informatiu a pesar de la gravetat dels problemes de mobilitat i transport públic que tenim a Xirivella. L’única activitat reivindicativa va ser la marxa ciclista, molt malament planificada i que ni tan sols va meréixer un post de Facebook amb les fotos dels participants.
  • Sisé. Un missatge de WhatsApp i un article ple d’errors en el Crònica, este és el balanç de tota la informació que havia oferit fins ara l’equip de govern sobre la necessitat d’una passarel·la, sobre els problemes que causarà l’actual projecte d’ampliació de la V-30 o sobre la situació de la línia de tren de Xirivella, la C-3. Tots temes que han sigut objecte de mocions de Compromís per Xirivella aprovades pel Plenari. Són temes tabú, no en volen informar i no expliquen per què.


Versión en castellano

Xirivella exige una pasarela como la de la Torre

Hoy estamos contentas: por primera vez el equipo de gobierno de Xirivella ha accedido a hacer lo que toca: dar difusión a una moción aprobada por el Pleno en favor de la movilidad sostenible. 

Esta vez la moción la presentaban los compañeros y compañeras de Podem, en otras ocasiones hemos sido nosotros, pero hasta ahora siempre se habían negado a darlas a conocer a la ciudadanía.

En cuanto al contenido de la moción, el objetivo era exigir a las diferentes administraciones soluciones para poder ir en bicicleta a València de forma segura. Compromís per Xirivella presentamos varias propuestas de mejora, pero la mayoría no fueron aceptadas: se ve que hay temEnas que les resultan incómodos. Entra en nuestra web para conocerlas.

Aquí tenéis los puntos de acuerdo aprobados más las aportaciones de Compromís per Xirivella. En rojo, las rechazadas por Podem y en verde la que aceptó:

Primero. Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ejecute un carril bici segregado por el puente de Xirivella para que sus vecinas y vecinos, igual que los de Alaquàs y Aldaia, puedan desplazarse en València. Cualquier intervención en la intersección entre la A-3 y la V-30 tiene que estar incluida en un plan integral que incluya la solución en las necesidades de movilidad no motorizada de Xirivella, Alaquàs y Aldaia. +INFO

Segundo. Que la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ejecute para nuestros municipios una vía alternativa como la realizada recientemente para unir el barrio de la Torre con el de San Marcel·lí, tal como recoge el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Xirivella.

Tercero. Que el Ayuntamiento de València ejecute el tramo de carril bici que una nuestras localidades con el Hospital General por la avenida del Cid. Tal como se comprometió públicamente a hacer su regidor de Movilidad en 2016 (y todos los años siguientes hasta este año), sin que ni siquiera se haya realizado la redacción del proyecto hoy en día. +INFO

Quart. Que el Ministerio de Transportes y Movilidad mantenga en condiciones el paso actual mientras va redactando el proyecto de nueva pasarela, incluida una iluminación adecuada y mantenimiento del pavimento que empieza a deteriorarse, además de habilitar el paso de bicis, actualmente restringido. 

Quinto. El Ayuntamiento de Xirivella se compromete a liderar la reivindicación de los puntos anteriores ante todas las administraciones implicadas, a difundirla entre la población mediante charlas y campañas y a promover la adhesión de los ayuntamientos vecinos. Las actividades de la Semana de la Movilidad organizadas por el Ayuntamiento, además de ofrecer actividades lúdicas, servirán para reivindicar la solución a los problemas de Xirivella referidos a movilidad sostenible, tanto en cuanto a la movilidad en bicicleta como al transporte público en autobús y en tren y a una futura llegada del servicio de metro en nuestra ciudad. +INFO

Sexto. Trasladar los acuerdos adoptados mediante esta moción al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad; al Ayuntamiento de València; así como a la Plataforma pel Transport Públic de l’Horta Sud. El Ayuntamiento de Xirivella dará a conocer el resultado de esta moción a través de una nota de prensa, de las redes sociales municipales y del boletín de información municipal. +INFO

+INFO

Primero. Reivindicar la pasarela sin hablar de la ampliación de la V-30 no es serio. La intersección entre la A-3 y la V-30 es un punto muy conflictivo donde confluyen muchas infraestructuras. Por eso es necesario que las diversas administraciones implicadas se pongan de acuerdo y diseñen un proyecto integral que incorpore una pasarela digna. Aquí tenéis todas las claves: https://xirivella.compromis.net/2021/07/02/claus-v-30-a-3/

Tercero. El carril bici de la avenida del Cid a la plaza de España de València se divide en dos tramos. El primero (de la plaza de España al Hospital General (avingunda de Tres Forques) ya está licitado y pronto empezarán las obras. El segundo, del Hospital General hasta el puente de Xirivella, ya tiene redactado el proyecto técnico, a falta de algunos informes, y pronto saldrá a licitación. Por lo tanto, no es cierto lo que se afirma en la moción.

Quinto. El balance de la reivindicación de la movilidad sostenible y del transporte público del equipo de gobierno en esta legislatura es muy pobre. Valga como ejemplo la semana de la movilidad de este mismo septiembre, que una vez más se ha centrado en actividades lúdicas, sin el menor contenido reivindicativo ni informativo a pesar de la gravedad de los problemas de movilidad y transporte público que tenemos en Xirivella. La única actividad reivindicativa fue la marcha ciclista, muy mal planificada y que ni siquiera mereció un post de Facebook con las fotos de los participantes.

Sexto. Un mensaje de WhatsApp y un artículo lleno de errores en el Crónica, este es el balance de toda la información que hasta ahora había ofrecido el equipo de gobierno sobre la necesidad de una pasarela, sobre los problemas que causará el actual proyecto de ampliación de la V-30 o sobre la situación de la línea de tren de Xirivella, la C-3. Todos temas que han sido objeto de mociones de Compromís por Xirivella aprobadas por el Plenario. Son temas tabú, no quieren informar y no explican por qué.