Ir a versión en castellano

Les inversions van destinades, entre altres, a millores en parcs, instal·lacions per a joves, arbrat i instal·lacions esportives.

👍 Quina ha sigut l’aportació de Compromís?

✅ Auditoria externa del servei d’aigua per 15.000 €, més 70.000 € per a inversions en la millora de la xarxa d’aigua que se sumaran a les inversions que, per contracte, ha de fer l’empresa concessionària Aigües de l’Horta.

✅ 50.000€ per a projectes de rehabilitació d’edificis municipals incloent-hi l’arxiu municipal, edifici cantonera Jaume Roig/Matilde Salvador i també per a reforçar la millora del local de l’associació veïnal Sant Ramon. 

✅ Redacció dels projectes de rehabilitació de les vivendes municipals que encara estaven pendents.

✅ 8.000 € per a ampliar partida de visualització de dones en Xirivella a pactar amb els col·lectius feministes (un mural dedicat a les germanes Dolors i Salut Lis Pardo i un altre panell informatiu al Centre de Salut dedicat a Concepción Criado Máñez, per exemple).

🖐 Quines propostes de Compromís s’han acceptat però queden pendents? 

🟠 Inclusió en el pressupost de 2022 de dos qüestions clau per a la millora dels accessos al Polígon: rotonda d’accés al Polígon pel camí de Faitanar i projecte de millora del camí de Faitanar, que connecta el polígon amb l’autovia CV-36 (i per tant, amb l’AP-7 i la V-30).

🟠 Execució de la rehabilitació de totes les vivendes municipals.

🟠 Accessos a la parcel·la de propietat municipal que hi ha entre el polígon, la via del tren i l’IES Gonzalo Anaya. També cal iniciar un procés de participació ciutadana per a decidir com es fa l’adequació de la parcel·la com a zona verda i seleccionar quines instal·lacions pot acollir: arbrat, jocs infantils, infraestructures esportives compatibles amb una zona verda (aparells de gerontogimnàstica per a la gent major, circuit pump track per a bicicletes i patinets, skatepark i calistenia o workout) o una zona per a gossos, entre altres.

👎Quines són les crítiques de Compromís a estes inversions? 

❌ Les inversions s’han decidit sense suficient participació ciutadana. Cal establir un procediment clar de participació ciutadana per a decidir almenys part de les inversions.

❌ El barri de Samarra continua necessitant més inversions, especialment ajudes per a instal·lar ascensors.

❌ Només es destinen 30.000 euros a la modernització administrativa per a facilitar els tràmits i gestions a través d’internet.

❌ No queda clar quin serà l’ús dels drons.

❌ La inversió en aparcament de vehicles està mal enfocada: s’opta per prioritzar una app per a ajudar a trobar aparcament en lloc de començar per habilitar zones d’aparcament dissuasòries. 

❌ Per a poder executar aquestes inversions és necessari millorar les condicions de treball del personal municipal, atendre les demandes sindicals i agilitar i ampliar els processos selectius.

Ricard Barberà: «El pla integral d’accessibilitat permetrà un salt qualitatiu similar al de la Xirivella sense semàfors. Continuem avançant en la regularització dels habitatges municipals, i es dona un aposta ferma per la sostenibilitat en la qual s’enclava l’auditoria del servei de l’aigua per a poder avançar cap a una gestió eficaç d’aquest servei mentre continuem pressionant el PSOE per a aconseguir la gestió pública i transparent de l’aigua.»

ℹ️ + INFO

➡️ Inversions aprovades


➡️ Intervenció de Ricard Barberà en el Ple extraordinari 04/2021

Versión en castellano

************************

Xirivella aprueba invertir más de dos millones de euros en proyectos, con el voto decisivo de Compromís

Las inversiones van destinadas, entre otras, a mejoras en parques, instalaciones para jóvenes, arbolado e instalaciones deportivas.

👍 ¿Cuál ha sido la aportación de Compromís?

✅ Auditoría externa del servicio de agua por 15.000 €, más 70.000 € para inversiones en la mejora de la red de agua que se sumarán a las inversiones que, por contrato, tiene que hacer la empresa concesionaria Aigües de l’Horta.

✅ 50.000€ para proyectos de rehabilitación de edificios municipales incluyendo archivo municipal, edificio cantonera Jaume Roig/Matilde Salvador y también para reforzar la mejora del local de la asociación vecinal Sant Ramon. 

✅ Redacción de los proyectos de rehabilitación de las viviendas municipales que todavía estaban pendientes.

✅ 8.000 € para ampliar partida de visualización de mujeres en Xirivella a pactar con los colectivos feministas (un mural dedicado a las hermanas Dolors y Salud Lis Pardo y otro panel informativo en el Centro de Salud dedicado a Concepción Criado Máñez, por ejemplo).

🖐 ¿Qué propuestas de Compromís se han aceptado pero quedan pendientes? 

🟠 Inclusión en el presupuesto de 2022 de dos cuestiones clave para la mejora de los accesos al Polígono: rotonda de acceso en el Polígono por el camino de Faitanar y proyecto de mejora del camino de Faitanar, que conecta el polígono con la autovía CV-36 (y por tanto, con la AP-7 y la V-30).

🟠 Ejecución de la rehabilitación de todas las viviendas municipales.

🟠 Accesos a la parcela de propiedad municipal que hay entre el polígono, la vía del tren y el IES Gonzalo Anaya. También hay que iniciar un proceso de participación ciudadana para decidir cómo se hace la adecuación de la parcela como zona verde y seleccionar qué instalaciones puede acoger: arbolado, juegos infantiles, infraestructuras deportivas compatibles con una zona verde (aparatos de gimnasia para la gente mayor, circuito pump track para bicicletas y patinetes, skatepark y calistenia o workout) o una zona para perros, entre otros.

👎 ¿Qué críticas hace Compromís a estas inversiones? 

❌ Las inversiones se han decidido sin suficiente participación ciudadana. Hay que establecer un procedimiento claro de participación ciudadana para decidir al menos parte de las inversiones.

❌ El barrio de Samarra continúa necesitando más inversiones, especialmente ayudas para instalar ascensores.

❌ Solo se destinan 30.000 euros a la modernización administrativa para facilitar los trámites y gestiones a través de internet.

❌ No queda claro cuál será el uso de los drones.

❌ La inversión en aparcamiento de vehículos está mal enfocada: se opta para priorizar una app para ayudar a encontrar aparcamiento en lugar de empezar para habilitar zonas de aparcamiento disuasorias.

❌ Per a poder ejecutar estas inversiones es necesario mejorar las condiciones de trabajo del personal municipal, atender las demandas sindicales y agilizar y ampliar los procesos selectivos.

ℹ️ + INFO

➡️  Inversions aprovades

➡️ Intervención de Ricard Barberà en el Pleno extraordinario 04/2021