Ir a versión en castellano

  • Les primeres gestions les va fer Ricard Barberà en 2018, quan era alcalde del municipi
  • El Pla ha estat impulsat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mónica Oltra

Xirivella comptarà amb una residència per a persones amb diversitat funcional. La nova infraestructura social s’inclou dins el Pla Convivint d’Infraestructures de Serveis Socials, que impulsa la Conselleria d’Inclusió Social i que suposarà una inversió de 561 milions d’euros per a la reforma o posada en marxa de 247 instal·lacions, que permetran la creació de 6.600 noves places públiques en residències i centres de dia per als col·lectius més vulnerables, com les persones grans, amb diversitat funcional o de salut mental i les dones maltractades.

Ricard Barberà, portaveu de Compromís per Xirivella, va fer les primeres gestions per a demanar esta residència en 2018, quan era alcalde i regidor de Benestar Social del municipi. «Estem molt contents, perquè aquelles gestions han tingut continuïtat i acabaran fent-se realitat», reconeix Barberà. «La residència es necessària per a atendre les persones que actualment treballen en el Centre Ocupacional de Xirivella, moltes de les quals ja tenen una edat avançada i és possible que en el futur necessiten una residència com la que es farà a Xirivella. Donar continuïtat i complementar l’atenció que s’està prestant al centre ocupacional era una demanda dels familiars i una necessitat identificada també pels tècnics i tècniques municipals i així ho entengueren Mónica Oltra i la resta de responsables de la Conselleria d’Inclusió quan els ho vaig explicar. I també ho ha vist així l’actual responsable de la regidoria, Roberto Romero», diu Barberà.

El Pla Convivint, que es finançarà amb fons propis de la Generalitat, així com de procedents de les ajudes europees i algunes aportacions municipals, ha estat impulsat per la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, departament que, així mateix, ha estat l’encarregat de dissenyar-lo i elaborar-lo.

Mónica Oltra ha destacat la importància d’un pla que donarà un impuls sense precedents a la construcció de centres públics i a la reforma d’instal·lacions que en molts casos portaven més de 30 anys sense cap tipus de reforma. Oltra ha afirmat que este Pla, a més, funcionarà com a tractor de l’economia valenciana des d’una “perspectiva feminista”, basada en la revalorització de les cures i l’economia de criar, cuidar i curar; i que es preveu que puga crear més de 3.500 llocs de treball directes des d’una òptica de “qualitat i estabilitat”.

Per la seua banda, Ricard Barberà espera que el Pla siga un primer pas per a la millora de les infraestructures socials de Xirivella. «A més d’esta residència, a Xirivella i als pobles del voltant tenim altres necessitats que la Conselleria haurà d’atendre, com per exemple pisos tutelats per a persones amb problemes de salut mental o pisos refugi per a dones maltractades. Esperem que els fons europeus, la millora en el finançament de l’Estat i la implicació de la Conselleria els facen realitat prompte. Per la nostra banda, no deixarem de reivindicar les instal·lacions i infraestructures que necessiten les persones més vulnerables de Xirivella», explica Barberà. 

Versión en castellano

*****************

Xirivella tendrá una residencia para personas con diversidad funcional gracias al Pla Convivint

  • Las primeras gestiones las hizo Ricard Barberà en 2018, cuando era alcalde del municipio
  • El Plan ha sido impulsado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra

Xirivella contará con una residencia para personas con diversidad funcional. La nueva infraestructura social se incluye dentro del Plan Convivint de Infraestructuras de Servicios Sociales, que impulsa la Conselleria de Inclusión Social y que supondrá una inversión de 561 millones de euros para la reforma o puesta en marcha de 247 instalaciones, que permitirán la creación de 6.600 nuevas plazas públicas en residencias y centros de día para los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, con diversidad funcional o de salud mental y las mujeres maltratadas.

Ricard Barberà, portavoz de Compromís per Xirivella, hizo las primeras gestiones para pedir esta residencia en 2018, cuando era alcalde y concejal de Bienestar Social del municipio. «Estamos muy contentos, porque aquellas gestiones han tenido continuidad y acabarán haciéndose realidad», reconoce Barberà. «La residencia es necesaria para atender a las personas que actualmente trabajan en el Centro Ocupacional de Xirivella, muchas de las cuales ya tienen una edad avanzada y es posible que en el futuro necesiten una residencia como la que se hará en Xirivella. Dar continuidad y complementar la atención que se está prestando en el Centro Ocupacional era una demanda de los familiares y una necesidad identificada también por los técnicos y técnicas municipales y así lo entendieron Mónica Oltra y el resto de responsables de la Conselleria de Inclusión cuando se lo expliqué. Y también lo ha visto así el actual responsable de la Concejalía, Roberto Romero», dice Barberà.

El Pla Convivint, que se financiará con fondos propios de la Generalitat, así como otros procedentes de las ayudas europeas y algunas aportaciones municipales, ha sido impulsado por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, departamento que, así mismo, ha sido el encargado de diseñarlo y elaborarlo.

Mónica Oltra ha destacado la importancia de un plan que dará un impulso sin precedentes a la construcción de centros públicos y a la reforma de instalaciones que en muchos casos llevaban más de 30 años sin ningún tipo de reforma. Oltra ha afirmado que este Plan, además, funcionará como tractor de la economía valenciana desde una “perspectiva feminista”, basada en la revalorización de los cuidados y la economía de criar, cuidar y curar; y que se prevé que pueda crear más de 3.500 puestos de trabajo directos desde una óptica de “calidad y estabilidad”.

Por su parte, Ricard Barberà espera que el Plan sea un primer paso para la mejora de las infraestructuras sociales de Xirivella. «Además de esta residencia, en Xirivella y en los pueblos de alrededor tenemos otras necesidades que la Conselleria tendrá que atender, como por ejemplo pisos tutelados para personas con problemas de salud mental o pisos refugio para mujeres maltratadas. Esperamos que los fondos europeos, la mejora en la financiación del Estado y la implicación de la Conselleria los hagan realidad pronto. Por nuestra parte, no dejaremos de reivindicar las instalaciones e infraestructuras que necesitan las personas más vulnerables de Xirivella», explica Barberà.