Ir a versión en castellano

Cada vegada és més evident la distància que s’obre entre els polítics i la ciutadania. La ineficiència d’un sistema creat per polítics massa vegades sospitosos i massa vegades impunes s’ha d’eradicar. Si hi ha corrupció és perquè existeixen les condicions que la permeten:

• un sistema ineficient, que la fomenta o com a mínim la permet en no exercir els controls necessaris sobre l’administració i els seus processos. els polítics som els responsables  que eixe sistema no funcione, i l’administració municipal ha de prendre mesures per fer-lo eficient.

• El clientelisme polític es manifesta en els obsequis, els favors, les ocupacions i salaris expressament assignats, les comissions, els pagaments no declarats i molts altres fets, és una pràctica extremadament perjudicial per a la gestió pública i democràtica.

La impunitat. Com a producte d’això, els responsables d’actes de corrupció no són castigats acord amb les lleis ni sancionats moralment per la societat. La impunitat, que és part integral del sistema, permet que la corrupció continue creixent.

• Una escala distorsionada de valors. Hem passat una època en què ha predominat el consum exagerat de béns materials i s’ha perdut el sentit de la recerca del bé comú. Això ha arribat també a l’activitat política. Alguns l’han considerat com un mitjà per aconseguir l’enriquiment ràpid i fàcil, sense importar com.

La corrupció té moltes conseqüències però n’hi ha dos de destacadament importants:

• Redueix l’eficiència de l’administració i augmenta la despesa pública. Desestimula el treball honest, obstaculitza la prestació de serveis públics i els encareix. A més, augmenta la despesa dels governs i redueix els seus ingressos. per tot això, la corrupció distorsiona l’economia d’un poble i volem impedir que això passe a Xirivella.

• Provoca desencís polític. La ciutadania perd la confiança en el seu govern, en els partits polítics i en la democràcia com a sistema. la corrupció resta legitimitat a les institucions públiques i alimenta els conflictes socials i volem impedir que això passe a Xirivella.

A Compromís per Xirivella estem decidits a implantar la transparència a l’Ajuntament. Ja hem convidat en diverses ocasions el govern municipal a pujar-se al carro de la transparència tant amb mesures concretes com amb objectius generals. Al plenari de febrer (2013) proposàrem dos objectius irrenunciables i un principi orientador perquè el govern municipal definira i proposara les seues pròpies mesures:

• Aconseguir que els reglaments, normatives i procediments relatius a la gestió pública municipal siguen: clars, públics i completament accessibles a qualsevol persona o entitat.

• L’auditoria social continuada, procés pel qual la ciutadania vigila, avalua, verifica i dóna seguiment a la gestió d’una institució pública o privada que treballa amb fons públics. El seu objectiu és garantir l’ús transparent dels recursos, així com la provisió de serveis públics eficients, en funció del bé comú.

• El principi de la rendició de comptes busca conciliar l’interès col·lectiu amb l’interès particular dels governants. Si els governants, representants i líders polítics –és a dir, tots els que disposen d’algun poder polític– saben que poden ser cridats a comptes, que la seua acció política, el seu acompliment governamental i les seues decisions poden generar efectes positius o negatius al seu interès personal tenen molt més cura en el moment d’exercir el poder, i atendran amb més zel l’interès col·lectiu com la relació de mitjans i el quefer governamental, precisament perquè el resultat de les seues resolucions no afecte o perjudique l’interès general ni el particular.

El resultat continua sent de negació. El govern de Xirivella continua negant-se a ser transparent, i Compromís no es conforma amb un no en este assumpte tan important.

Versión en castellano

Transferencia y eficiencia van cogidas de la mano en la administración pública

Cada vez es más evidente la distancia que se abre entre los políticos y la ciudadanía. La ineficiencia de un sistema creado por políticos demasiadas veces sospechosos y demasiadas veces impunes se tiene que erradicar. Si hay corrupción es porque existen las condiciones que la permiten:

• un sistema ineficiente, que la fomenta o como mínimo la permite al no ejercer los controles necesarios sobre la administración y sus procesos. los políticos somos los responsables de que ese sistema no funcione, y la administración municipal debe tomar medidas para hacerlo eficiente.

• El clientelismo político se manifiesta en los obsequios, los favores, las ocupaciones y salarios expresamente asignados, las comisiones, los pagos no declarados y muchos otros hechos, es una práctica extremadamente perjudicial para la gestión pública y democrática.

La impunidad. Como producto de eso, los responsables de actos de corrupción no son castigados de acuerdo con las leyes ni sancionados moralmente por la sociedad. La impunidad, que es parte integral del sistema, permite que la corrupción continúe creciendo.

• Una escala distorsionada de valores. Hemos pasado una época en la que ha predominado el consumo exagerado de bienes materiales y se ha perdido el sentido de la búsqueda del bien común. Eso ha llegado también a la actividad política. Algunos la han considerado como un medio para conseguir el enriquecimiento rápido y fácil, sin importar cómo.

La corrupción tiene muchas consecuencias pero hay dos destacadamente importantes:

• Reduce la eficiencia de la administración y aumenta el gasto público. Desestimula el trabajo honesto, obstaculiza la prestación de servicios públicos y los encarece. Además, aumenta el gasto de los gobiernos y reduce sus ingresos. Por todo eso, la corrupción distorsiona la economía de un pueblo y queremos impedir que eso pase en Xirivella.

• Provoca desencanto político. La ciudadanía pierde la confianza en su gobierno, en los partidos políticos y en la democracia como sistema. la corrupción resta legitimidad a las instituciones públicas y alimenta los conflictos sociales y queremos impedir que eso pase en Xirivella.

A Compromís por Xirivella estamos decididos a implantar la transparencia en el Ayuntamiento. Ya hemos invitado en varias ocasiones al gobierno municipal a subirse al carro de la transparencia tanto con medidas concretas como con objetivos generales. En el plenario de febrero (2013) propusimos dos objetivos irrenunciables y un principio orientador para que el gobierno municipal definiera y propusiera sus propias medidas:

• Conseguir que los reglamentos, normativas y procedimientos relativos a la gestión pública municipal sean: claros, públicos y completamente accesibles a cualquier persona o entidad.

• La auditoría social continuada, proceso por el que la ciudadanía vigila, evalúa, verifica y da seguimiento a la gestión de una institución pública o privada que trabaja con fondos públicos. Su objetivo es garantizar el uso transparente de los recursos, así como la provisión de servicios públicos eficientes, en función del bien común.

• El principio de la rendición de cuentas busca conciliar el interés colectivo con el interés particular de los gobernantes. Si los gobernantes, representantes y líderes políticos –es decir, todos los que disponen de algún poder político– saben que pueden ser llamados a cuentas, que su acción política, su desempeño gubernamental y sus decisiones pueden generar efectos positivos o negativos en su interés personal tienen mucho más cuidado en el momento de ejercer el poder, y atenderán con más celo al interés colectivo como la relación de medios y el quehacer gubernamental, precisamente para que el resultado de sus resoluciones no afecte o perjudique al interés general ni el particular.

 El resultado continúa siendo de negación. El gobierno de Xirivella continúa negándose a ser transparente, y Compromís no se conforma con un no en este asunto tan importante.