Ir a versión en castellano

En  referència al procediment que ha obert el Tribunal de Comptes per un presumpte saldo deutor injustificat en els fons de l’Ajuntament de Xirivella produït durant la darrera legislatura, Compromís per Xirivella vol reiterar l’opinió que ja ha manifestat en múltiples ocasions:

 • Els fets ja eren ben coneguts, han estat debatuts en diversos plens municipals i mostren que la gestió econòmica de l’anterior govern municipal, integrat per PSPV i EU, presentava greus irregularitats i deficiències (en el cobrament de tributs i en altres aspectes), tal com va posar de manifest l’informe de fiscalització del compte general de l’Ajuntament de Xirivella realitzat per la Sindicatura de Comptes. Fins ara els veïns i veïnes de xirivella no han rebut cap explicació mínimament convincent, ni dels partits que integraven l’anterior equip de govern ni de l’únic partit que en la passada legislatura hi havia en l’oposició, el PP, i que no va exercir la labor de control que li corresponia.

• Per a Compromís per Xirivella no serveix d’excusa que en altres ajuntaments s’hagen realitzat gestions igual de nefastes o que en la gestió del PP en la Generalitat i en altres institucions s’hagen comés irregularitats molt més greus, en alguns casos clarament delictives, que no és poden qualificar més que de saqueig de les arques públiques.

• Per tal d’evitar que aquesta classe d’irregularitats i negligències es repetisquen, Compromís per Xirivella reitera la necessitat d’incrementar el control en la gestió dels comptes públics municipals. És per això que hem presentat diverses mocions –sempre rebutjades pel PP– que proposaven diferents mesures destinades a reforçar la transparència en la gestió dels diners de tots els xirivellers i xirivelleres. M’es d’

Versión en castellano

 

Compromís per Xirivella reitera la necesidad de implantar medidas de transparencia en la gestión de las cuentas municipales

 En referencia al procedimiento que ha abierto el Tribunal de Cuentas por un presunto saldo deudor injustificado en los fondos del Ayuntamiento de Xirivella producido durante la legislatura anterior, Compromís per Xirivella quiere reiterar la opinión que ya ha expresado en múltiples ocasiones:

• Los hechos eran ya bien conocidos, se han discutido en varios plenos y demuestran que la gestión financiera del gobierno municipal anterior, compuesto por el PSPV y EU, presenta graves irregularidades y deficiencias (en el cobre de tributos y en otros aspectos), como mostró el informe de auditoría de la cuenta general del Ayuntamiento de Xirivella que llevó a cabo la Sindicatura de Comptes. Hasta ahora, los vecinos y vecinas de Xirivella no han recibido ninguna explicación mínimamente convincente, ni de los partidos que componían el equipo de gobierno anterior ni del único partido que en la legislatura anterior estaba en la oposición, el PP, y que no ejerció la tarea de control que le correspondía.

•Para Compromís per Xirivella no sirve de excusa que en otros ayuntamientos se hayan realizado gestiones igual de nefastas o que en la gestión del PP en el gobierno valenciano y en otras instituciones se hayan cometido irregularidades mucho más graves, en algunos casos claramente delictivas, y que no pueden calificarse más que de saqueo de las arcas públicas.

• Para evitar que este tipo de irregularidades y negligencias se repitan, Compromís per Xirivella reitera la necesidad de incrementar el control en la administración de las cuentas públicas. Es por ello que hemos presentado varias mociones –siempre rechazadas por el PP– en las que proponemos diversas medidas dirigidas a mejorar la transparencia en la gestión de las cuentas municipales.