Ir a versión en castellano

El ple celebrat ahir dimarts 9 de juliol per l’Ajuntament de Xirivella va aprovar, amb els vots a favor del PP i en contra de tota l’oposició, un pressupost per a 2013 de 18 milions d’euros que destina a festes el triple (92850€) que a promoure l’ocupació (28000€). Tot això quan Xirivella compta amb  una taxa d’atur del 20%, del 50% quan parlem de població femenina, segons dades de la pròpia Generalitat Valenciana. «Nosaltres demanàrem que, com a mínim, s’igualaren estes partides, les de festes i les de promoció de l’ocupació, però el PP s’hi ha negat», explica Ricard Barberà, portaveu de Compromís per Xirivella. «A nosaltres ens agrada la festa com a qui més –advertix Barberà–, però és una vergonya que en estos moments es destinen més diners a la diversió que a ajudar les 4000 persones que no tenen faena en Xirivella.»

A més a més, Ricard Barberà va denunciar que el capítol d’ingressos es trobe sobrevalorat, un excés que Compromís estima en uns 250.000€, en base a l’execució de 2012 i el que es porta comptabilitzat en 2013. Si les partides de despeses s’executen tal i com vénen al pressupost, a final d’any es produiria un augment del deute pel desfasament entre despeses i ingressos que vindria a complicar encara més la situació econòmica actual, en què un 16% del pressupost anual (3M €) es destina a pagar capital i interessos de deute. «El PP presumeix de presentar uns pressupostos equilibrats, però no és cert. Bona part dels ingressos que han pressupostat no s’han cobrat mai i és una imprudència preveure que es cobraran enguany.»

Per altra banda, Compromís va denunciar que la regla de finançament dels grups municipals fóra diferent per als partits de govern que per als partits de l’oposició. Segons Barberà, “el finançament diferenciat dels partits suposa en la práctica dir que uns vots tenen més valor que altres, i això és absolutament antidemocràtic”. Esmena que el PP va votar en contra fent referència a les despeses superior que l’anterior govern, de PSOE i EU, tenia en assessors “però a nosaltres encara ens pareixen massa diners els 350.000 euros que Xirivella es gasta cada any per pagar els regidors i assessors del PP», denuncia Barberà.

Podeu llegir la notícia en

Cròniques plenàries

El Punt, HortanoticiasNou Horta OestEl periòdic.com

Versión en castellano

 

Compromís vota en contra de unos presupuestos que destinan más dinero a fiestas que a fomento del empleo

El pleno celebrado ayer martes 9 de julio por el Ayuntamiento de Xirivella aprobó, con los votos a favor del PP y en contra de toda la oposición, un presupuesto para 2013 de 18 millones de euros que destina a fiestas el triple (92.850€) que a promover el empleo (28.000€). Todo eso cuando Xirivella cuenta con una tasa de paro del 20%, del 50% cuando hablamos de población femenina, según datos de la propia Generalidad Valenciana. «Nosotros pedimos que, como mínimo, se igualaran estas partidas, las de fiestas y las de promoción del empleo, pero el PP se ha negado», explica Ricard Barberà, portavoz de Compromís per Xirivella. «A nosotros nos gusta la fiesta como a quien más –advierte Barberà–, pero es una vergüenza que en estos momentos se destine más dinero a la diversión que a ayudar a las 4000 personas que no tienen trabajo en Xirivella.»

Además, Ricard Barberà denunció que el capítulo de ingresos se encuentra sobrevalorado, un exceso que Compromís estima en unos 250.000€, en base a la ejecución de 2012 y a lo que se lleva contabilizado en 2013. Si las partidas de gastos se ejecutan tal y como figuran en el presupuesto, a final de año se produciría un aumento de deuda por el desfase entre gastos e ingresos que vendría a complicar aún más la situación económica actual, en la que un 16% del presupuesto anual (3M €) se destina a pagar capital e intereses de deuda. «El PP presume de presentar unos presupuestos equilibrados, pero no es cierto. Buena parte de los ingresos que han presupuestado no se han cobrado nunca y es una imprudencia prever que se cobrarán este año.»

Por otra parte, Compromís denunció que la regla de financiación de los grupos municipales fuera diferente para los partidos de gobierno que para los partidos de la oposición. Según Barberà, «la financiación diferenciada de los partidos supone en la práctica decir que unos votos tienen más valor que otros, y eso es absolutamente antidemocrático«. Enmienda que el PP votó en contra haciendo referencia a los gastos superiores que el anterior gobierno, de PSOE y EU, tenía en asesores. «Pero a nosotros aún nos parece demasiado dinero los 350.000 euros que Xirivella se gasta cada año para pagar los concejales y asesores del PP», denuncia Barberà.

Podéis leer la noticia en

Cròniques plenàries

El PuntHortanoticiasNou Horta OestEl periòdic.com