Ir a versión en castellano

  • Compromís presentava una moció en defensa d’un pla integral per a la remodelació d’este punt de la V-30.
  • La moció arreplega els arguments tècnics de les al·legacions que l’Ajuntament va presentar al projecte en la legislatura passada.

El Ple de l’Ajuntament de Xirivella acordà, en la sessió de novembre, «instar el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a paralitzar la licitació del projecte de connexió entre la V-30 i l’A-3 inclòs en l’avantprojecte “Augment de capacitat i millores funcionals de la V-30», de la forma que legalment siga apropiada», fins que no es redacte un projecte integral, és a dir, que tinga en compte tots els factors i necessitats que hi incideixen, especialment la reducció de l’efecte barrera de la V-30 i del Plan Sur, la millora de la mobilitat sostenible i la integració paisatgística. Un projecte, a més, que compte amb la participació dels municipis afectats i dels agents socials.

La moció de Compromís comptà amb el suport de Partit Popular i de Podem, amb el vot en contra de Ciutadans i amb l’abstenció del PSPV-PSOE. «No entenem l’abstenció del PSPV-PSOE, màxime quan Michel Montaner, a més d’alcalde de Xirivella és diputat en les Corts i membre de la comissió de Mobilitat», es lamenta Ricard Barberà portaveu de Compromís i exalcalde de Xirivella. «Segons digueren, era “poc realista”, però la moció no fa sinó recollir les al·legacions que redactà el personal tècnic de l’Ajuntament en la legislatura passada i que en aquell moment tenien el suport del PSPV-PSOE. A més, no demanem res que no s’haja fet en altres llocs o que no haja demanat el mateix ministre Ábalos», explica Barberà.

La formació de Montaner també va al·legar que la moció no s’havia consensuat, però la realitat, segons Barberà, és que l’equip de govern no ha tingut cap interés a abordar la qüestió. «Portem tota la legislatura insistint en la necessitat de pressionar el Govern central perquè dissenye un projecte que tinga en compte els interessos de Xirivella i de la resta de municipis afectats, Quart, Aldaia, Alaquàs, Mislata i València, principalment, però l’equip de govern de Xirivella sempre ha esquivat el diàleg i en cap moment ens ha convocat a cap reunió ni ha pres cap iniciativa», explica Barberà.

Pel que fa al vot en contra de Ciutadans, segons Barberà, esta formació no va entendre la moció. «Argumentaren que la moció va contra el progrés, quan és tot el contrari. El progrés és tindre en compte els criteris ambientals, de mobilitat sostenible i d’integració paisatgística en qualsevol gran infraestructura. En qualsevol cas, la moció deixa ben clar que no té per objecte qüestionar la necessitat de millorar la connexió entre la V-30 i l’A-3.»A més de Xirivella la moció també es presentarà en la resta de municipis afectats i serà objecte de diferents iniciatives parlamentàries, tant a les Corts valencianes com al Congrés i al Senat.


***************************
ℹ️ Moció: «En favor d’una alternativa integral al projecte de connexió entre la V-30 i l’A-3»

ℹ️ Plec de prescripcions tècniques particulars per a la construcció del pont de connexió entre la V-30 i l’A-3

ℹ️ Resposta del Govern espanyol a les preguntes

 ℹ️ Preguntes registrades per Joan Baldoví (Congrés) al Govern espanyol

ℹ️ Preguntes registrades per Carles Mulet (Senat) al Govern espanyol

ℹ️ Preguntes de José Luis Ábalos (2017) al Govern espanyol

ℹ️ Resposta del Govern espanyol a José Luis Ábalos

ℹ️ Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de l’estudi informatiu de “Plataforma reservada per al transport públic entre València i Xirivella”

 ℹ️ Què diu la premsa?
Nou HortaEl Periódico de Aquí, Levante-EMV, HortanoticiasEl Periòdic.com

ℹ️ Intervenció del nostre portaveu, Ricard Barberà, en el ple ordinari de febrer: https://youtu.be/flp1PgqNMu0

ℹ️ Al·legacions presentades per l’Ajuntament

ℹ️ Resposta del Ministeri de Foment a les al·legacions

ℹ️ Avantprojecte de modificació de la V-30 al pas per Xirivella: Anàlisi de la proposta del Ministeri de Foment 

Versión en castellano

Xirivella exige un nuevo proyecto de conexión entre la V-30 y la A-3, a propuesta de Compromís

  • Compromís presentaba una moción en defensa de un plan integral para la remodelación de este punto de la V-30.
  • La moción recoge los argumentos técnicos de las alegaciones que el Ayuntamiento presentó al proyecto en la legislatura pasada.

El Pleno del Ayuntamiento de Xirivella acordó, en la sesión de noviembre, «instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a paralizar la licitación del proyecto de conexión entre la V-30 y la A-3 incluido en el anteproyecto “Aumento de capacidad y mejoras funcionales de la V-30», de la forma que legalmente sea apropiada», hasta que no se redacte un proyecto integral, es decir, que tenga en cuenta todos los factores y necesidades que inciden, especialmente la reducción del efecto barrera de la V-30 y del Plan Sur, la mejora de la movilidad sostenible y la integración paisajística. Un proyecto, además, que cuenta con la participación de los municipios afectados y de los agentes sociales.

La moción de Compromís contó con el apoyo de Partido Popular y de Podem, con el voto en contra de Ciutadans y con la abstención del PSPV-PSOE. «No entendemos la abstención del PSPV-PSOE, máxime cuando Michel Montaner, además de alcalde de Xirivella es diputado en las Cortes y miembro de la comisión de Movilidad», se lamenta Ricard Barberà portavoz de Compromís y exalcalde de Xirivella. «Según dijeron, era “poco realista”, pero la moción no hace sino recoger las alegaciones que redactó el personal técnico del Ayuntamiento en la legislatura pasada y que en aquel momento tenían el apoyo del PSPV-PSOE. Además, no pedimos nada que no se haya hecho en otros lugares o que no haya pedido el propio ministro Ábalos», explica Barberà.

La formación de Montaner también alegó que la moción no se había consensuado, pero la realidad, según Barberà, es que el equipo de gobierno no ha tenido ningún interés en abordar la cuestión. «Llevamos toda la legislatura insistiendo en la necesidad de presionar al Gobierno central para que diseñe un proyecto que tenga en cuenta los intereses de Xirivella y del resto de municipios afectados, Quart, Aldaia, Alaquàs, Mislata y València, principalmente, pero el equipo de gobierno de Xirivella siempre ha esquivado el diálogo y en ningún momento nos ha convocado a ninguna reunión ni ha tomado ninguna iniciativa», explica Barberà.

En cuanto al voto en contra de Ciudadanos, según Barberà, esta formación no entendió la moción. «Argumentaron que la moción va contra el progreso, cuando es todo lo contrario. El progreso es tener en cuenta los criterios ambientales, de movilidad sostenible y de integración paisajística en cualquier gran infraestructura. En cualquier caso, la moción deja muy claro que no tiene por objeto cuestionar la necesidad de mejorar la conexión entre la V-30 y la A-3.»Además de Xirivella la moción también se presentará en el resto de municipios afectados y será objeto de diferentes iniciativas parlamentarias, tanto a las Corts valencianas como en el Congreso y en el Senado.

ℹ️ Moción: «En favor de una alternativa integral al proyecto de conexión entre la V-30 y la A-3»

ℹ️ Pliego de prescripciones técnicas particulares para la construcción del puente de conexión entre la V-30 y la A-3

 ℹ️ Respuesta del Gobierno español a las preguntas

 ℹ️ Preguntas registradas por Joan Baldoví (Congreso) al Gobierno español

 ℹ️ Preguntas registradas por Carles Mulet (Senado) al Gobierno español

 ℹ️ Preguntas de José Luis Ábalos (2017) al Gobierno español

ℹ️  Resposta del Govern espanyol a José Luis Ábalos

ℹ️ Pliego de prescripciones técnicas para la redacción del estudio informativo de “Plataforma reservada para el transporte público entre València y Xirivella”

ℹ️ ¿Qué dice la prensa?
Nou HortaEl Periódico de Aquí, Levante-EMV, HortanoticiasEl Periòdic.com

ℹ️ Intervención de nuestro portavoz, Ricard Barberà, en el pleno ordinario de febrero: https://youtu.be/flp1PgqNMu0

 ℹ️ Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento

 ℹ️ Respuesta del Ministerio de Fomento a las alegaciones

 ℹ️ Anteproyecto de modificación de la V-30 al paso por Xirivella: Análisis de la propuesta del Ministerio de Fomento